• การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
 • ITA 2020
   

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. ปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีมารยาทแบบไทย รู้รักสามัคคี และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  2. ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

  3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์

  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนร้ สะอาด ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย

  5. ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย

  6. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและดูแลช่วยเหลือนักเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-22 08:39:39 น.

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0-3559-1003 อีเมล์: phraborom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พรรณจรุง จินตนประเสริฐ โทรศัพท์: 035591003 อีเมล์: maneewan Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]