• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  2. โอกาสและสวัสดิการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

                        3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

                        4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

  5. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  6. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  7. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

  8. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  9. พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-11 08:20:30 น.

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: lawawungkwai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วนิดา จันสิงคำ โทรศัพท์: 0985535361 อีเมล์: lawawungkwai@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]