โรงเรียนสวนแตงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                   โรงเรียนสวนแตงวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 596 หมู่ 4 ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ 37 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสวนแตง ห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 17 กิโลเมตร เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชาการมีเชื้อชาติไทยเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือเชื้อชาติจีน นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพหลัก คือ ทำนา อาชีพรอง คือ ค้าขาย อุตสาหกรรม และรับจ้าง อาชีพในครัวเรือนที่สำคัญคือ การทำแหนม ที่เรียกว่า แหนมสวนแตง รายได้เฉลี่ยปีละ 50,000 บาทต่อครอบครัว  และส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ มีงานประจำปีที่สำคัญ คือ งานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสวนแตง ซึ่งจัดประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี

                     โรงเรียนสวนแตงวิทยา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2520 การก่อตั้งโรงเรียนมีผู้นำในท้องถิ่นริเริ่มดำเนินการ ได้แก่ พระครูธรรมสารรักษา (อาจารย์เตี้ย) เจ้าอาวาสวัดสวนแตง  กำนันหาญ นักพาณิชย์ กำนันตำบลสวนแตง นายสมพล ศิริสมบูรณ์เวช คุณพล สินสวนแตง  คุณเล้ง ลีอารีย์กุล คุณใส ชีพนุรัตน์  พร้อมด้วยชาวสวนแตง เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา เขตการศึกษา 5 สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสัญลักษณ์ของโรงเรียน ดังนี้

   

                     สัญลักษณ์ของโรงเรียน    เป็นรูปเจดีย์เก่าวัดโหน่งเหน่งอยู่ในแตงโมผ่าซีก

                     สีประจำโรงเรียน ชมพู-ม่วง

                                                  สีชมพู หมายถึง สีของวันอังคารซึ่งเป็นวันก่อตั้ง

                                                  โรงเรียน เป็นสีแห่งคุณธรรม ความเรียบร้อย

                                                  อ่อนโยน โอบอ้อมอารี

                                                  สีม่วง หมายถึง ความมานะ พยายาม มีวินัย

                     เพลงสถาบัน               เพลงมาร์ชสวนแตง

                     อักษรย่อ                  ส.ต.

                     ต้นไม้ประจำโรงเรียน       ต้นพิกุล

                     ดอกไม้ประจำโรงเรียน     ดอกเฟื่องฟ้า

                     ปณิธาน                    การเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  น้อมนำชุมชน

                     คติธรรม                   “อชฺเชว กิจจามาตปฺป” จงรีบทำความเพียรเสียแต่วันนี้

                     การเรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำชุมชน เป็นคำขวัญที่โรงเรียนได้ยึดถือเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเพื่อให้มีความรู้และความดีควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง มีความมั่นใจ เป็นคุณค่าของตนเองและของผู้อื่น  เป็นผู้มีความรู้และทักษะ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

                     โรงเรียนสวนแตงวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ปัจจุบันมีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 2 หลัง บ้านพักครู 4 หลัง สนามบาสเกตบอล 1 สนาม ห้องน้ำนักเรียน 4 หลัง หอพระพุทธรูป 1 หลัง แท็งก์น้ำบาดาล 1 แท็งก์ อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม-โรงอาหาร 1 หลัง

                     โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแกนกลาง พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้นักเรียนเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีอย่างหลากหลาย และยังได้จัดกิจกรรมชุมนุมเสริมหลักสูตรตามความถนัดและความสามารถของนักเรียน

                     ในปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด  629 คน และ ครู 34 คน  และครูจ้างสอน 6 คน

                      โรงเรียนเข้าโครงการพิเศษ ดังนี้

                     1) โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ

                     2) โรงเรียนดีใกล้บ้าน

                     3) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:32:45 น.

โรงเรียนสวนแตงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 035-599200 อีเมล์: stschool@suantaeng.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เกษราพร บุญญาอรุณเนตร โทรศัพท์: 0811907020 อีเมล์: lukket_ku@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]