โรงเรียนสวนแตงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

     1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนให้สอดคล้องตมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  และเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา

     2.  ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้  นวัตกรรม  เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

     3.  ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

     4.  จัดระบบบริหาร  การจัดโครงสร้างการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

     5.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับหลังสูตรการศึกษาแกนกลาง พุธศักราช 2551

     6.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ได้อย่างมีคุณภาพ

   

  เป้าหมายการจัดการศึกษา

     นักเรียนเป็นคนดี  เป็นคนเก่ง  เป็นผู้เสียสละแก่ส่วนรวม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:32:45 น.

โรงเรียนสวนแตงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 035-599200 อีเมล์: stschool@suantaeng.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เกษราพร บุญญาอรุณเนตร โทรศัพท์: 0811907020 อีเมล์: lukket_ku@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]