โรงเรียนวัดหนองเสือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
 


 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

            1. ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และโครงงาน

            2. ส่งเสริม การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ ด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

            3. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจและซาบซึ้งในศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ กีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

            4. มุ่งมั่นพัฒนา สารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน

            5. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี ในการดูแลสุขภาพของตนเอง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

            6. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ และสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

            7. ส่งเสริมให้ผู้เรียน ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

            8. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทของความเป็นพลเมืองอาเซียน

  เป้าหมายการจัดการศึกษา

            1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่สากล

            2. ประชากรวัยเรียนทุกคนทั้งปกติ พิการ ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตามสิทธิอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

            3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ

            4. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-11 14:30:12 น.

โรงเรียนวัดหนองเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034310880 อีเมล์: nong-suea@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิดาภา ปิ่นเขียน โทรศัพท์: 0931536491 อีเมล์: jidapapink24@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]