โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
 


 • กระดาษถาม-ตอบ
 • Q&A

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก (บุญญานุสาสน์ประชาสรรค์)  ตั้งอยู่เลขที่  130  หมู่ที่  2  ตำบล สวนป่าน   อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  จัดตั้งเมื่อวันที่  10  กันยายน  พ.ศ. 2490  เดิมอาศัยศาลาการเปรียญวัดใหม่ห้วยลึกเป็นห้องเรียนชั่วคราว  มีครูจำนวน  3  คน  นักเรียน  63  คน  ต่อมาคณะครู  คณะกรรมการ วัดใหม่ห้วยลึก  และนายสุรวุฒิ  บุญญานุสาสน์  (นายอำเภอเมืองนครปฐม)  ได้ร่วมมือกันสร้างโรงเรียนหลังใหม่โดยได้รับเงินจากผ้าป่าสามัคคี  จัดสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ก (พิเศษ)  เมื่อ พ.ศ. 2505 และตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก  (บุญญานุสาสน์ประชาสรรค์)  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

            ต่อมาปี  พ.ศ. 2523  ได้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และรับเด็กก่อนเกณฑ์บังคับเรียน  1 ปี               เรียกว่าชั้นเด็กเล็ก  เมื่อโรงเรียนดำเนินการขยายชั้นเรียน  ทำให้ห้องเรียนไม่เพียงพอ  จึงได้จัดสร้างอาคารเรียน  แบบ  017  (กรมสามัญ)  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  โดยใช้เงินงบประมาณของทางราชการเป็นเงิน  1,100,000  บาท  และได้ต่อเติมชั้นล่างเพิ่มอีก  4  ห้องเรียน  โดยประชาชนบริจาค  ต่อมาขอรื้ออาคารเรียนแบบ  ป.1ก  (พิเศษ) ที่ชำรุดไม่สามารถใช้การได้  ซึ่งทางราชการได้จัดสรรเงินงบประมาณให้จัดสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29  จำนวน  1  หลัง  1  ห้องเรียน  และได้ต่อเติมห้องเรียนชั้นล่างอีก  2  ห้องเรียน  รวม  6  ห้องเรียน  โดยใช้เงินงบประมาณจากทางราชการ เป็นเงิน 1,780,000 บาท ปี พ.ศ. 2540 คณะครู คณะกรรมการศึกษา และคณะกรรมการวัดใหม่ห้วยลึกร่วมกันดำเนินการนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.1ก (พิเศษ)  โรงอาหารและส้วม  จัดสร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ 312  (ดัดแปลง) สองหลังคู่  โดยใช้เงินบริจาค  เป็นค่าก่อสร้าง  200,000  บาท 

            นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียน  เมื่อวันที่ 10 กันยายน  พ.ศ. 2490 จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา 66 ปี  โรงเรียนมีผู้บริหาร  จำนวน  5  คน  ตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง  ดังนี้

            พ.ศ. 2490 นายกุล แก้วสะอาด ตำแหน่ง ครูใหญ่ คนที่ 1 ลาออกเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน  2506   รวมระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  16  ปี

            พ.ศ. 2506  นายชิต  พุ่มนิล  ตำแหน่ง  ครูใหญ่  คนที่  2  ย้ายไปโรงเรียนวัดสระกะเทียม  วันที่  14  ธันวาคม  2509  รวมระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  3  ปี

            พ.ศ. 2509 นายพะเยาว์ แก้วสะอาด ตำแหน่ง ครูใหญ่ คนที่ 3 ลาออก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน  2538  รวมระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  29  ปี

            พ.ศ. 2539  นายผิน  ดิษผล  ตำแหน่ง  ครูใหญ่  คนที่  4 ลาออก  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2540      รวมระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  1  ปี

            พ.ศ. 2540 นางยุวดี  ทำมาหากิน  ตำแหน่ง  ครูใหญ่  คนที่  5  ดำรงตำแหน่ง   เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2540  ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่  เมื่อวันที่  19  มกราคม  2541  ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ระดับ  8  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2544  รวมระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  16  ปี  จนถึงปัจจุบัน

            พ.ศ.2558 นายชาญกิจ  ผูกพานิช  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  คนที่  6  ดำรงตำแหน่ง             เมื่อวันที่  15  ธันวาคม  2558  รวมระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  3 ปี 3 เดือน จนถึงปัจจุบัน

   

  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

              คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันจัดงานรวมใจ - เมษา - ราตรี    เป็นประจำทุกปี  5  ครั้ง  (ระหว่าง  พ.ศ. 2541 - 2545)  และจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ดังรายละเอียดในแต่ละปี  ดังนี้

            พ.ศ. 2541 งานรวมใจ - เมษา - ราตรี ครั้งที่  1 รายได้  186,844  บาท จัดสร้างเครื่องกรองน้ำดื่ม- เครื่องทำความเย็นพร้อมโรงเรือน  จัดสร้างรั้วคอนกรีตโรงเรียนด้านทิศใต้และทิศตะวันออก

            พ.ศ. 2542  งานรวมใจ - เมษา - ราตรี  ครั้งที่  2  รายได้  177,353  บาท  จัดสร้างรั้วคอนกรีตโรงเรียนด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก

            พ.ศ. 2543 งานรวมใจ - เมษา - ราตรี ครั้งที่ 3 รายได้  167,155 บาท จัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียน             ป้ายชื่อผู้มีอุปการคุณ  ปรับปรุงห้องพิมพ์ดีดพร้อมจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดพร้อมโต๊ะ- เก้าอี้  จำนวน  10  ชุด ปรับปรุงห้องพิเศษ จำนวน 3 ห้อง โดยการติดตั้งเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย  จำนวน  1  เครื่อง 

            พ.ศ. 2544  งานรวมใจ -เมษา -ราตรี  ครั้งที่  4  รายได้  134,213  บาท  ปรับปรุงห้องวิชาการ  ห้องเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ปูกระเบื้อง ติดเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง มุ้งลวด ซ่อมแซมรางน้ำฝนรอบอาคารเรียนแบบ 017(กรมสามัญ)  และจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดพร้อมโต๊ะ-เก้าอี้  จำนวน  5  ชุด

            พ.ศ.  2545 งานรวมใจ - เมษา -ราตรี  ครั้งที่  5  รายได้  137,070  บาท  จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร  1  เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สำหรับงานธุรการ  1  ชุด  และจัดตั้งกองทุนกิจกรรมนักเรียน

            พ.ศ. 2547  จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา   ครั้งที่  ๑  รายได้  ๒๕๘,๘๖๙  บาท  ปรับปรุงห้องและจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ-เก้าอี้  10  ชุด  ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์  ปรับปรุงพื้นไม้ชั้นบนอาคารเรียน              แบบ   017  (กรมสามัญ)  ทุกห้องเรียน  และทาสีรั้วโรงเรียน

            พ.ศ. 2548  จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  ครั้งที่  2  รายได้  187,528  บาท  จัดซื้อเครื่องแฟ็กซ์และเครื่องบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์  จำนวน  1  ชุด  ปรับปรุงพื้นห้องเรียนและระเบียงอาคารเรียน  จำนวน  7  ห้องเรียน

            พ.ศ. 2549 จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ครั้งที่  3 รายได้ 422,571 บาท ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ทั้งหลัง  ติดเหล็กดัด  ปูกระเบื้อง  ทาสีทั้งหลัง  ติดไฟฟ้า  พัดลม

            พ.ศ. 2550  จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  ครั้งที่  4  รายได้  408,236  บาท  จัดสร้างห้องสุขานักเรียน  จำนวน  5  ห้อง  เป็นเงิน  169,169 บาท  จัดสร้างโรงจอดรถจักรยาน  เป็นเงิน  83,000  บาท   จัดสร้างขอบรั้วคอนกรีตสนามเด็กเล่น  เป็นเงิน  30,000  บาท  จัดสร้างที่แปรงฟันเด็กอนุบาล  เป็นเงิน  15,000  บาท

            พ.ศ. 2552  จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  ครั้งที่  5  รายได้  240,635  บาท  จัดจ้างครูจ้างสอนคอมพิวเตอร์  1  ปีการศึกษา  เป็นเงิน  94,500  บาท  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน  และที่จอดรถยนต์           ของข้าราชการครู

              พ.ศ. 2554  จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  ครั้งที่  6  รายได้  370,612.50  บาท  จัดจ้างครูจ้างสอนคอมพิวเตอร์  1  ปีการศึกษา  เป็นเงิน  96,000  บาท  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน

  พ.ศ.2558 จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 7 รายได้ 245,339 บาท นำรายได้สมทบกองทุนการศึกษาโรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก เป็นเงิน 207,029 บาท และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา

            พ.ศ. 2560 ได้รับการสนับสนุนจากบริษัททรู ติดตั้งทีวี 44 นิ้ว จำนวน 8 ชุด

            พ.ศ. 2561 ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทรวมอาหาร 500,000 บาท สร้างอาคารโดม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-11 16:04:53 น.

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-300680 อีเมล์: watmai2007@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริพร ปิงสุแสน โทรศัพท์: 0864309524 อีเมล์: kikky555kikky@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]