โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม

  2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี   คนเก่ง   สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์รู้จักตนเอง             บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  4. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ

   

  เป้าประสงค์

            มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   มีคุณธรรม   จริยธรรม   นำเทคโนโลยีมาใช้จัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:50:47 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุวภัทร สุพลจิตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเสาวลักษณ์ วัชรพาณิชย์

 • นางสาวศิริพร ปิงสุแสนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,730
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-300680 อีเมล์: watmai2007@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิรวรรณ พรมมา โทรศัพท์: 0830082176 อีเมล์: ji_rawan21@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]