• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION)

            ๑) พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

            ๓) ส่งเสริมพัฒนานักเรียนมุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ตระหนักถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

            ๔) พัฒนาการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาสู่ Thailand 4.0 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            ๕) ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

            ๖) ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย เพื่อสามารถปรับตัวตามวิถีชีวิตใหม่

  เป้าประสงค์ (Corporate Objectives)

            ๑) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนตระหนักและเห็นคุณค่าประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

            ๒) นักเรียนมีทักษะความสามารถและผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษา

            ๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

            ๔) โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสื่อเทคโนโลยีทันสมัย ส่งผลให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

            ๕) นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            ๖) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

            ๗) โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-23 14:59:55 น.

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-306073 อีเมล์: w.ppt.scool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอกอมร สกุลวรรณวงศ์ โทรศัพท์: 0840167882 อีเมล์: joi_little2002@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]