• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (VISION)

            โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาสู่ Thailand 4.0 อนุรักษ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

  อัตลักษณ์ของโรงเรียน

            เด็กดีศรีพระประโทณ

  เอกลักษณ์ของโรงเรียน

            โรงเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ศิลปะทวารวดีเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน

  ปรัชญาของโรงเรียน

            จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี มีความสุข ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-23 14:59:55 น.

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-306073 อีเมล์: w.ppt.scool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอกอมร สกุลวรรณวงศ์ โทรศัพท์: 0840167882 อีเมล์: joi_little2002@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]