• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • ๑. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี   มีปัญญาอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

  ๒. ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รู้จักตนเอง  มีทัศนคติ และกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะกับวุฒิภาวะ

  ๓. สนับสนุนการใช้เทคโน

  เป้าหมาย มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณภาพ  จริยธรรม  นำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-17 19:11:56 น.

โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-351316 อีเมล์: intarasak_banyang@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: อรวรรณ ไกรวิจิตร โทรศัพท์: 0970468195 อีเมล์: orawankaekae@gomail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]