โรงเรียนวัดสระสี่มุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนวัดสระสี่มุม เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2477 มีชื่อเป็นทางการว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลสระสี่มุม 1 (วัดสระสี่มุม) ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดสระสี่มุม หมู่ที่ 1 ตำบลสระสี่มุม อำเภอบางปลา จังหวัดนครปฐม (ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงตามลักษณะการปกครองท้องที่เป็น หมู่ที่ 1 ตำบล สระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม) โดยสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว หลังคามุงแฝก เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 มีนักเรียนครั้งแรก 124 คน นายลำจวน เชียงจู เป็นครูใหญ่ ขุนธรรม  รัฐธุราทร เป็นนายอำเภอ และนายเติม มหดิลก เป็นธรรมการอำเภอ (ศึกษาธิการอำเภอ)

  การเปลี่ยนแปลง

            พ.ศ.2481 หลวงพ่ออินทร์  อินฺทปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดสระสี่มุม ได้จัดสร้างศาลาการเปรียญวัดสระสี่มุม และอนุญาตให้ใช้เป็นอาคารเรียนเนื่องจากอาคารเรียนหลังเดิมชำรุดทรุดโทรมมาก

            พ.ศ.2500 พระอธิการลอย ถามพโล รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระสี่มุม และนายจรัส  ใจสมบูรณ์(กีรติบูรณะ) ได้จัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนในปัจจุบัน จำนวน 8 ไร่ 2 งาน

            1 พฤษภาคม 2508 เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7)

            1 ตุลาคม 2509 โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (อจ.นฐ.)

            1 พฤษภาคม 2521 เปิดทำการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)

            1 ตุลาคม 2523 โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) กระทรวงศึกษาธิการ

            1 พฤษภาคม 2530 เปิดทำการสอนระดับอนุบาล

            1 พฤษภาคม 2534 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดทำการสอนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้นอีก 1 ระดับ

            27 ธันวาคม 2547 โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

  รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

  ที่

  ชื่อ - ชื่อสกุล

  ดำรงตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  นายลำจวน เชียงจู

  นายฉิน แสนใจงาม

  นายทับทิม มีศรีสุข

  นายจรัส ใจสมบูรณ์(กีรติบูรณะ)

  นายเรืองฤทธิ์ นิ่มเนียม

  นายกมล วีระชาติ

  นายถวิล แก่นศึกษา

  นายประยูร แจ่มจำรัส

  นางสาวปิยาภรณ์ รัตนากรกุล

  นายรังสรรค์ มหารมย์

  นายสมศักดิ์  รอบคอบ

  นายธนะชน  ทัศนะเกตุ

  นายอธิกานต์  สักคุณา

  พ.ศ.2477- พ.ศ.2478

  พ.ศ.2478 - พ.ศ.2483

  พ.ศ.2483 - พ.ศ.2483

  พ.ศ.2488 - พ.ศ.2483

  พ.ศ.2518 - พ.ศ.2524

  พ.ศ.2524 - พ.ศ.2526

  พ.ศ.2526 - พ.ศ.2542

  พ.ศ.2542 - พ.ศ.2546

  พ.ศ.2546 - พ.ศ.2550

  พ.ศ.2550 – พ.ศ. 2553

  พ.ศ.2553 – พ.ศ. 2557

  พ.ศ.2557 – พ.ศ. 2563

  พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

  ย้ายไปทำการที่อื่น

  ลาออก

  ย้ายไปทำการที่อื่น

  ลาออก

      ”

  ย้ายไปทำการที่อื่น

  เกษียณอายุราชการ

  ย้ายไปทำการที่อื่น

  ย้ายไปทำการที่อื่น

  เกษียณอายุราชการ

  ย้ายไปทำการที่อื่น

  ย้ายไปทำการที่อื่น

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-28 15:05:18 น.

โรงเรียนวัดสระสี่มุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-384885 อีเมล์: sch101 @esanpt1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางปารุดา ขำดี โทรศัพท์: 0899159663 อีเมล์: lookpat26@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]