โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2477 เป็นโรงเรียนประชาบาล ประเภทนายอำเภอจัดตั้ง เปิดสอนครั้งแรก ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2516 โรงเรียนตั้งอยู่บริเวณวัดสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 2 ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

            การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมีดังนี้

            พ.ศ.2477 เรียนศาลาวัดสระสี่เหลี่ยม พื้นถมดิน

            พ.ศ.2479 สร้างอาคารเรียนชั่วคราว เสาไม้จริง จากเงินบริจาคของประชาชนในท้องถิ่น เครื่องบนเป็นไม้ไผ่ หลังคามุงจาก ไม่มีฝา

            พ.ศ.2499 ย้ายมาเรียนศาลาวัด ซึ่งทางวัดสร้างขึ้นใหม่

            พ.ศ.2509 ปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขนาด 9 × 42 เมตร จำนวน 6 ห้องเรียน มีมุขสองด้าน งบประมาณ 100,000 บาท

            พ.ศ.2515 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ 25,000 บาท

  พ.ศ.2519 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ 45,000 บาท สร้างแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม

  พ.ศ.2520 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน สร้างแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม

  พ.ศ.2521 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานแบบ 312 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 85,000 บาท

  พ.ศ.2522 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ 401 จำนวน 1 นั่ง งบประมาณ 24,000 บาท

  พ.ศ.2526 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ 017 ชั้นล่าง สร้างแล้วเสร็จเดือนตุลาคม

  พ.ศ.2528 ได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำซีเมนต์แบบ ฝ 33  งบประมาณ 35,000 บาท แล้วเสร็จเดือนเมษายน

  พ.ศ.2531 ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ จำนวน 1 หลัง  งบประมาณ 18,000 บาท

  พ.ศ.2531 สร้างส้วมแบบ 601/26 ขนาด 4 ที่นั่งจากเงิน  งบประมาณ 40,000 บาท

  ปีงบประมาณ 2540 เป็นโรงเรียนปฎิรูปการศึกษา ได้รับงบประมาณค่าห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 ห้องเป็นเงิน 130,000 บาท ได้รับครุภัณฑ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์ งบประมาณ 200,000 บาท ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 285,000 บาท ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ 365,000 บาท

  ปี พ.ศ.2540 คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการโรงเรียนได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคี หางบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง กว้าง 6 เมตร ยาว 36 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน  ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว หลังคามุงกระเบื้อง ก่ออิฐฉาบปูน ทั้งนี้เนื่องจากห้องเรียนที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 800,000 บาท

  ปี พ.ศ.2544 ได้รับการจัดสรรงบประมานก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง ทดแทนอาคารเรียนแบบ ป.1 ก พิเศษ ที่ขอจำหน่ายไปในปีเดียวกัน เนื่องจากชำรุดทรุดโทรมมาก โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 1,022,000 บาท พระครูสุทธิวิมล เจ้าอาวาสวัดสระสี่เหลี่ยม ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน จัดงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 756,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,778,000 บาท ได้ดำเนินการจ้าง หจก.ไทยเจียมวัฒนาก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้างในวงเงิน 1,600,000 บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2544

  ปี พ.ศ.2544 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 14 เมตร โดยใช้วัสดุส่วนหนึ่งจากอาคารเรียนที่จำหน่าย จัดหางบประมาณเพิ่มเติมเป็นเงิน 85,000 บาท

  ปี พ.ศ.2544 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 21 เมตร โครงหลังคาไม้ มุงกระเบื้อง ก่ออิฐ ฉาบปูน โดยใช้วัสดุส่วนหนึ่งจากอาคารเรียนที่จำหน่าย จัดหางบประมาณเพิ่มเติมอีก 300,000 บาท

  พ.ศ.2545 ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างของอาคารแบบ สปช.106/29 จำนวน 1 หลัง โดยใช้งบประมาณที่เหลือจากการก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน 179,000 บาท สำหรับใช้เป็นห้องสมุด และได้จัดหางบประมาณเพิ่มเติมในการต่อเติมใช้เป็นห้องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท

  พ.ศ.2545 ได้ขออนุญาตจำหน่ายบ้านพักครู หลังที่ 1 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2515 เนื่องจากชำรุดทรุดโทรมมาก

  พ.ศ.2545 จัดสร้างอาคารเรียนพยาบาล 1 หลัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยกพื้นสูง หลังคากระเบื้อง ฝาไม้ โดยจัดหางบประมาณก่อสร้างเป็นเงิน 60,000 บาท

  พ.ศ.2546 ขออนุญาตจำหน่ายถังน้ำ ฝ 33 และส้วม 2 หลัง เนื่องจากชำรุด

  พ.ศ.2547 ได้จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นศาลาทรงไทย กว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร งบประมาณ 30,000 บาท และก่อสร้างห้องเกียรติยศด้วยบล็อกประสาน เป็นเงิน 60,000 บาท

            พ.ศ.2548 ได้รับงบประมาณสนับสนุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ โครงการ SML หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร งบประมาณได้รับ 200,000 บาท และใช้งบบริจาคเพิ่มเติมอีก 100,000 บาท รวมเป็นเงินก่อสร้าง 300,000 บาท

            4 กันยายน 2549 เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ซึ่งมีอายุครบ 72 ปี ได้ระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาการศึกษา”ครบหกรอบ สถาปนาทอดผ้าป่าการศึกษา” งบประมาณ 1,000,000 บาท พัฒนาสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียน ดังนี้

            1. จัดทำรั้ว ป้ายชื่อโรงเรียน งบประมาณ 300,000 บาท

            2. ปรับปรุงที่ประดิษฐานพระพุทธรูป เป็นเงิน 7,000 บาท

            3. ปรับปรุงที่พักผ่อน ศาลาพัก 4 หลัง เป็นเงิน 200,000 บาท

            4. ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 230,000 บาท

            5. จัดซื้อเครื่องกรองน้ำและถังน้ำเย็น เป็นเงิน 80,000 บาท

            6. ทาสีอาคารเรียน ห้องน้ำ เรือนพยาบาล 100,000 บาท

            7. จัดทำที่ปัสสาวะชาย

            4 กันยายน 2552 ครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 75 ปี จัดงาน “75 ปี ราตรีสระสี่เหลี่ยม” และงานเกษียณอายุราชการครูวิโรจน์ สท้านพล ได้รับเงินหลังหักค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 103,128 บาท ได้ใช้ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน ดังนี้

            1. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องธุรการ 32,500 บาท

            2. ติดตั้งเหล็กดัดและกระจกห้องธุรการ 37,200 บาท

            3. จัดทำที่กั้นห้องสมุด 28,000 บาท

            4. จ่ายคืนสหกรณ์โรงเรียน 25,000 บาท

             พ.ศ.2554 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาลเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา และปูกระเบื้องเคลือบเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท ซ่อมแซมเสร็จเมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2554

             พ.ศ.2556 ได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาคุุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา เพ่ื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำ งบดำเนินงานจำนวน 120,000 บาท งบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 400,000 บาท และงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 414,800 บาท รายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ได้จัดทำกันสาดอาคารเรียน แบบ 105/29 ปูกระเบื้องอาคารเรียน แบบ 017 และแบบ 105/29 จัดทำประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม อาคารเรียนแบบ 105/29

  <iframe src="https://drive.google.com/file/d/1ppTIrWzeJq8S1j-9hp9AZQNJFLiFAgBa/preview" width="640" height="480"></iframe>


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 14:18:02 น.

โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-965942 อีเมล์: saseeliam2477@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สรวงรดา พิมพา โทรศัพท์: 0634041116 อีเมล์: suangrada.55@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]