โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กหญิงผกามาศ  เจริญสุข                                     ประธานสภานักเรียน

  เด็กหญิงเพชรไพรินทร์  มหันขวา                             รองประธานสภานักเรียน

  1. เด็กหญิงนพณภัทร  ผุยรอด                        หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เขียวดอน                          รองหัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  3. เด็กหญิงนภัคศร  คำรางสี                             กรรมการ

  4. เด็กหญิงรัมภาทิพย์  ศรีรัตน์                          กรรมการ

  5. เด็กหญิงธนัญญา  บำรุงจิตร์                         กรรมการ/เลขาฯ

  1. เด็กหญิงหยาดทิพย์  บุญยอ                        หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  2. เด็กชายวัณธวัช  เต๊ะเบ๊ะบ๋า                          รองหัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  3. เด็กชายชินภัทร  เบี้ยวทุ่งน้อย                      กรรมการ

  4. เด็กชายนีต  หนึ่ง                                         กรรมการ

  5. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  แดงบุญเรือง                   กรรมการ/เลขาฯ

  1. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญพันธ์                             หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  2. เด็กหญิงแพรพิไล  จงสอน                           รองหัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่3

  3. เด็กชายสหรัถ  สุขศรี                                    กรรมการ

  4. เด็กชายพีรพล  สามสวนแก้ว                         กรรมการ

  5. เด็กหญิงเมธาวดี  วันดี                                   กรรมการ/เลขาฯ

  1. เด็กหญิงปารนิชา  ใจงาม                               หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   
  2. เด็กหญิงณัฐณิชา  หมีเพ็ชร์                           รองหัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   
  3. เด็กหญิงสุพพัตรา  พิมน้อย                           กรรมการ                           
   
  4. เด็กหญิงธนัญธร  เกตุแก้ว                             กรรมการ
   
  5. เด็กหญิงวิชัญญา  ดอกไม้ศรีจันทร์                 กรรมการ/เลขาฯ
   
  1. เด็กหญิงนริศรา  แข็งฤทธิ์                             หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  2.เด็กชายนิธิกร  พุทธะอัง                                รองหัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  3. เด็กชายธันวา  วังบัวน้ำเย็น                           กรรมการ

  4. เด็กชายอรินชัย  ใจงาม                                กรรมการ

  5. เด็กหญิงณัฐวดี  สายทอง                             กรรมการ/เลขาฯ

  1. เด็กหญิงชญานินทร์  ลิ้มบริบูรณ์                    หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  2. เด็กชายโชติหิรัญ  ภู่ระหงษ์                          รองหัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  3. เด็กชายวรสันณห์  กันหา                              กรรมการ

  4. เด็กหญิงเพชรไพรินทร์  มหันขวา                  กรรมการ

  5. เด็กหญิงสุพิชญา  อ่อนระหงษ์                       กรรมการ/เลขาฯ

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 14:18:02 น.

โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-965942 อีเมล์: saseeliam2477@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สรวงรดา พิมพา โทรศัพท์: 0634041116 อีเมล์: suangrada.55@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]