โรงเรียนวัดงิ้วราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนวัดงิ้วราย(พินพิทยาคาร)

       โรงเรียนวัดงิ้วราย(พินพิทยาคาร) ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  ก่อตั้งโดยนายพิณเทพเฉลิม(พิน  บุนนาค)  (พระราชทินนามที่ได้รับในสมัยรัชกาลที่ 6) ผู้จัดการบริษัท สุพรรณขนส่ง จำกัด ดำเนินการปลูกสร้างขึ้นราว พ.ศ. 2448 และยังเป็นผู้บริจาคเงินอุปถัมภ์โรงเรียนเป็นรายเดือน ๆ ละ 15 บาท ต่อเนื่องจนถึง พ.ศ. 2473 จึงหยุดบริจาคเงินอุปถัมภ์ เนื่ิองจาก บริษัท สุพรรณขนส่ง จำกัด ได้เปลี่ยนผู้บริหารบริษัท เดิมอาคารเรียนของโรงเรียนตั้งอยู่ข้างศาลาการเปรียญวัดงิ้วราย มีนายทองอิน เป็นครูใหญ่คนแรก
        พ.ศ. 2465 นายดาบฮก  ยงเจริญ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ต่อจากนายทองอิน
       ต่อมาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2465 กระทรวงศึกษาธิการได้ขึ้นทะเบียนโรงเรียนวัดงิ้วราย(พินพิทยาคาร) เป็นโรงเรียนประชาบาล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทนายอำเภอจัดตั้ง มีชื่อว่า "โรงเรียนวัดงิ้วราย(พินพิทยาคาร)" 
       พ.ศ. 2483 นายบุญลือ  ยันตรีสิงห์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ต่อจากนายดาบฮก  ยงเจริญ ในปีเดียวกันนายเขียน  พันธุ์เดิมวงษ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ต่อจากนายบุญลือ  ยันตรีสิงห์
       พ.ศ. 2483 อาคารเรียนที่คุณพิณเทพเฉลิม(พิน  บุนนาค) สร้างไว้ได้ชำรุดทรุดโทรมลงมาก นายเขียน พันธุ์เดิมวงษ์ ครูใหญ่คนที่ 4 จึงได้ขออนุญาตรื้ออาคารหลังเดิมและสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นบริเวณหน้าอุโบสถวัดงิ้วราย เป็นอาคาร แบบ ป 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นอาคาร 2 ชั้น ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 27 เมตร โดยใช้งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับเงินสมทบจากประชาชน รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง 4,850 บาท เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
      พ.ศ. 2485 นายประสิทธิ์  กุหลาบแก้ว มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ท่านพระครูปุริมานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดงิ้วราย ร่วมกับนายวุ่น  ทองสิมา  นายเจ็ง  มฤคพิทักษ์ กรรมการศึกษา และนายประสิทธิ์  กุหลาบแก้ว อาจารย์ใหญ่ได้เสนอเรื่องเพื่อขออนุญาตกับกรมสามัญศึกษา เพื่อขยายการเรียนการสอนจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
      โรงเรียนได้รับความนิยมจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี จนอาคารเรียนขนาด 2 ชั้น มีห้องเรียนไม่พอรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น จึงต้องอาศัยศาลาการเปรียญวัดงิ้วรายเป็นสถานที่เรียน .ในปี พ.ศ. 2509 ท่านพระครูปุริมานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดงิ้วราย จึงได้เมตตาติดต่อขอรับเงินสนับสนุนจากทางราชการ  จึงได้งบประมาณจากกรมสามัญศึกษา จำนวน 300,000 บาท ร่วมกับเงินสมทบจากประชาชนอีก 52,000 บาท รวมเป็นเงิน 352,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 008 ขนาดชั้นเดียว 8 ห้องเรียน กว้าง 8.50 เมตร ยาว 72 เมตร
      วันที่ 1 ตุลาคม 2509 โรงเรียนได้โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี
      พ.ศ. 2510 อาคารเรียนแบบ ป 2 ขนาด 2 ชั้น หลังเดิมชำรุดทรุดโทรมลงมาก เพราะปลวกกินเนื้อไม้ เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อนักเรียน จึงย้ายไปใช้ศาลาการเปรียญเป็นอาคารเรียนชั่วคราว และได้ขออนุญาตจากทางราชการรืออาคารเรียนแบบ ป 2 ขนาด 2 ชั้น และสร้างอาคารหลังใหม่ เป็นอาคารแบบ 008 เพิ่มขึ้นต่อจากอาคารเรียนที่สร้างในปี พ.ศ. 2509
     พ.ศ. 2511 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 120,000 บาท ร่วมกับเงินสมทบจากประชาชน 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 160,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่ม 4 ห้องเรียน
     พ.ศ. 2512 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 50,000 บาท ร่วมกับเงินสมทบจากประชาชน 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 80,000 บาท เพื่อต่อเติมอาคารเรียนเพิ่ม 2 ห้องเรียน และได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อสร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญศึกษา ขนาด 2 ห้องนอน ใต้ถุนโปร่ง จำนวน 1 หลัง
     พ.ศ. 2514 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 110,000 บาท เพื่อต่อเติมอาคารเรียนเพิ่ม 3 ห้องเรียน เพื่อให้อาคารเรียนครบตามแบบแปลน
     พ.ศ. 2515 นายนิติ  นาทวรทัติ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
     พ.ศ. 2522 นางนีรชา  กล่อมทองอยู่ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
     พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้โอนกลับมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) กระทรวงศึกษาธิการ
     พ.ศ. 2526 นางลมุล สังขรักษา มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
     พ.ศ. 2528 พันเอกปรีชา  โรจนเสน ใช้เงินงบประมาณที่ได้จากการจัดทอดกฐินสามัคคีที่ท่านเจ้าอาวาสเมตตามอบให้ จำนวน 300,000 บาท เพื่อสร้างรั้วโรงเรียน
     พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) จำนวนเงิน 40,000 บาท ก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 601/26 จำนวน 1 หลัง ขนาด 4 ที่นั่ง และได้รับงบประมาณจำนวนเงิน 15,000 บาท เพื่อสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ. 1 จำนวน 1 หลัง
     พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) จำนวนเงิน 43,000 บาท ก่อสร้างถังซีเมนต์เก็บน้ำ แบบ ฝ. 33 จำนวน 1 ชุด ขนาด 3 ถัง และได้งบจำนวนเงิน 70,000 บาท สร้างสนามวอลเล่ย์บอล  จำนวน 1 สนาม ในปีนี้ นายทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ส.ส.ก.ท.ม.)ได้จัดสรรงบพัฒนาจังหวัด เป็นเงิน 200,000 บาท เพื่อก่อสร้า่งสนามเด็กเล่น จำนวน 1 สนาม และโรงจอดรถจักรยาน จำนวน 1 หลัง
    วันที่ 21 มิถุนายน 2532 นายณัฐพล  พุ่มดียิ่ง มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนางลมุล สังขรักษา อาจารย์ใหญ่ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดท่าตำหนัก
    พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณจำนวนเงิน 372,400 บาท เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 008 หลังที่ 1
    วันที่ 24 สิงหาคม 2537 โรงเรียนงิ้วราย(พินพิทยาคาร) ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2536 เข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     พ.ศ. 2537 นายทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ส.ส.ก.ท.ม.)ได้จัดสรรงบพัฒนาจังหวัด เป็นเงิน 607,000 บาท เพื่อก่อสร้างป้ายโรงเรียนวัดงิ้วรายโดยใช้หินอ่อน เป็นเงิน 100,00 บาท และจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 507,000 บาท
     ในปีนี้ (พ.ศ. 2537) นายชาญชัย  ปทุมารักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม (ส.ส.นครปฐม)ได้จัดสรรงบพัฒนาจังหวัด เป็นเงิน 100,000 บาท เพื่อก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 601/26 จำนวน 1 หลัง ขนาด 6 ที่นั่ง
     พ.ศ. 2545 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวนเงิน 100,000 บาท จัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 5 ชุด
     พ.ศ. 2546 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (อบจ.นครปฐม) จำนวนเงิน 50,000 บาท จัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 3 ชุด
     พ.ศ. 2547 นายบุญสม  รักบ่อพลับ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายณัฐพล  พุ่มดียิ่ง ที่ลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง(เออรี่รีไทร์) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2547
     พ.ศ. 2548 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย (อบต.งิ้วราย) จำนวนเงิน 740,000 บาท เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 100,000 บาท และก่อสร้่างโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 640,000 บาท ในปี พ.ศ. 2552 ได้รับการสนับสนุนอาคารศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย จากกองทุนศิริจิตอนุสรณ์ โดยคุณวลัยวรรณ ศรีเฟื่องฟุ้ง คุณตระกูล จิณุณารักษ์ และคณะ มูลค่า 754,200 บาท
     พ.ศ. 2554 นายสกนธ์  วงศ์สุกฤต ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
     พ.ศ. 2555 ได้รับเงินบริจาคสมทบ "กองทุนสิริจิต" โดยคุณตระกูล จิณุณารักษ์ สร้างศาลาสิริจิต 1 และศาลาสิริจิต 2 บริเวณด้านหน้าอาคารไม้ แบบ 008 และได้รับเงินพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์สร้างเสาธง และสายออกธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทยสนับสนุนงบจัดทำเครื่องกรองน้ำและตู้น้ำเย็นมูลค่า 140,000 บาท
     พ.ศ. 2556 บริษัท จุฬาวิศวกรรม โดยคุณชยพล  กนกพฤกษ์ ได้สนับสนุนบริจาคเงินก่อสร้างอาคารโดม "กนกพฤกษ์" มูลค่า 3,850,000 และเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น มูลค่า 76,000 บาท  และได้รับการสนับสนุนงบฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากสภากาชาดไทยและธนาคารพัฒนาเอเชีย(ADB) สนับสนุนงบปรับปรุงสนามเด็กเล่นมูลค่า 200,000 บาท และเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ได้รับการสนับสนุนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านข้างสนามเด็กเล่นและ อาคารสองชั้นจากกองทุนศิริจิตอนุสรณ์ โดยคุณตระกูล จิณุณารักษ์และคณะ
       พ.ศ. 2557 ได้งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพิื้นฐาน 3,483,100 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ขนาด 2 ชั้น  4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง จำนวน 1 หลัง 
       เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 นายสกนธ์  วงศ์สุกฤต ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
       เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 นายบุญเลิศ พูลสุโข ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดงิ้วราย
       วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 นางอัปสร นามแสงผา ครูวิทยฐานะการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดงิ้วราย เดือนพฤษภาคม 2559 บริษัท จุฬาวศิวกรรม โดยคุณชยพล กนกพฤกษ์ สนับสนุนงบปูพื้นหินขัดอาคารเรียนหลังใหม่ (อาคาร 3) มูลค่า 304,500 บาท เดือนสิงหาคม 2559 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และกลุ่มบริษัท ดาว (ประเทศไทย) ปรับปรุงถังน้ำฝนเก่าเป็นห้องสมุดปฐมวัย พร้อมมอบสื่อและอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
       วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 นายธนสาร  บัลลังก์ปัทมา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

       เดือนเมษายน 2560 บริษัทจุฬาวิศวกรรม โดยคุณชยพล กนกพฤกษ์ สนับสนุนงบปรับปรุงฝ้าหลังคาอาคารศูนย์ปฐมวัย มูลค่า 30,000 บาท และสนับสนุนงบปรับปรุงโดมอเนกประสงค์โดยเทขั้นบันได้ทางขึ้นโดมด้านหน้า มูลค่า 50,000 บาท

      วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นายธนสาร  บัลลังก์ปัทมา ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตุ๊กตา
        ปัจจุบันโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 185 คน ครู 12 คน ครูธุรการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน

   
   
  ประกาศโรงเรียนวัดงิ้วราย เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  https://ngiwrai.blogspot.com/p/blog-page.html


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-22 20:34:31 น.

โรงเรียนวัดงิ้วราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034299xxx เบอร์ tt&t ยกเลิกแล้ว เนื่องจากเสียแล้วไม่มีผู้มาซ่อม อีเมล์: ngiurai01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวประกายดาว คำป้อม โทรศัพท์: 034299563 อีเมล์: ngiurai01@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]