โรงเรียนวัดงิ้วราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Misson)

  1.จัดการเรียนรู้โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างทั่วถึง

  2.ส่งเสริม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย การรักการออม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย

  3.จัดหาและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้ โดยระดมทรัพยากรจากชุมชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  4.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

  5.พัฒนาและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาครูให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพครู

  6.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายในหน่วยงานทุก ระดับ

  7.ประชาสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-22 20:34:31 น.

โรงเรียนวัดงิ้วราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034299xxx เบอร์ tt&t ยกเลิกแล้ว เนื่องจากเสียแล้วไม่มีผู้มาซ่อม อีเมล์: ngiurai01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวประกายดาว คำป้อม โทรศัพท์: 034299563 อีเมล์: ngiurai01@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]