โรงเรียนวัดงิ้วราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (Vision)

       โรงเรียนวัดงิ้วราย(พินพิทยาคาร) เป็นโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง ทันสมัย มีวินัย  มีสุขภาพกาย ใจ สมบูรณ์ ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน บนพื้นฐานความพอเพียง  

  อัตลักษณ์      

       “ นักเรียนมีวินัย ใส่ใจสุขภาพ  ”

        คำจำกัดความของอัตลักษณ์ นักเรียนโรงเรียนวัดงิ้วรายเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ทั้งใน นอกโรงเรียน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น รักการออม ตระหนักในความพอเพียง

  เอกลักษณ์

       "โรงเรียนดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ"

  คุณธรรมอัตลักษณ์

     " มีจิตอาสา รักษาวินัย ใฝ่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา"


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-22 20:34:31 น.

โรงเรียนวัดงิ้วราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034299xxx เบอร์ tt&t ยกเลิกแล้ว เนื่องจากเสียแล้วไม่มีผู้มาซ่อม อีเมล์: ngiurai01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวประกายดาว คำป้อม โทรศัพท์: 034299563 อีเมล์: ngiurai01@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]