โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


  • คณะกรรมการนักเรียน
  • ด.ช.ธวัชชัย  เนียมพูลทอง                  ประธาน

    ด.ญ.นภา  แดงบางแก้ว                      รองประธาน

    ด.ช.ธีรภัทร  แป้นคุ้มญาติ                   รองประธาน

    ด.ญ.วรรณวลัย  ไชยสุริยงค์               รองประธาน

    ด.ญ.ชัญญานุช  เสียงใส                       เลขานุการ

    ด.ญ.เบญญทิพย์  เดชผ่อง                      ปฏิคม

    ด.ญ.จินดารัตน์  พรมสูงวงศ์                    เหรัญญิก

    ด.ญ.พรรษา  ชื่นสกุล                             กรรมการ

    ด.ญ.ฑิฆัมพร  ภู่สกุล                              กรรมการ

    ด.ญ.กนกวรรณ  กันยา                           กรรมการ

    ด.ช.วันฉัตร  อ่อนดี                                 กรรมการ

    ด.ญ.สุพิชฌาย์  เหมือนวงษ์ธรรม            กรรมการ

    ด.ช.นรินทร์  แก้วเขียว                           กรรมการ     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-987330 อีเมล์: watphut@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิรมล คงประจักษ์ โทรศัพท์: 0816641332 อีเมล์: pie--apple1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]