• ประวัติโรงเรียน
 •     โรงเรียนวัดประชานาถตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2466 ในช่วงแรกที่เปิดทำการสอน
  ยังไม่มีอาคารเรียนอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน นายปุ่น เกตุสุริยวงศ์ เป็นครูใหญ่ ต่อมา
  พระอธิการสุเวทย์ ภู่พูลเพียร เจ้าอาวาสวัดประชานาถ พร้อมด้วยประชาชนได้ทำการก่อสร้าง
  อาคารเรียน ป.2 ขนาด  8 x 24 เมตร  จำนวน 6 ห้องเรียน แต่สร้างไม่ทันเสร็จ
  ท่านก็ลาสิกขาบท
  
       พ.ศ. 2493 พระอธิการวงษ์ ธรรมทินโนเจ้าอาวาสองค์ใหม่ได้ร่วมกับกรรมการ
  วัดประชานาถประชาชนดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ เปิดทำการสอน จึงได้ชื่อว่าโรงเรียน
  วัดประชานาถ (สุวงษ์วิทยาคาร)  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 เป็นต้นมาอาคารหลังนี้ใช้เป็นอาคาร
  เรียนอยู่ 5 ปีก็ชำรุด
  
       พ.ศ. 2500 พระสมาน  ม่วงภาษี (พระครูถาวรสันติคุณ) เจ้าอาวาสวัดประชานาถ 
  ได้ร่วมมือกับคณะครู พ่อค้า ประชาชนและกรรมการศึกษา ขออนุมัติรื้ออาคาร แบบ ป.2 และ
  ทำการสร้างใหม่ราวเดือนเมษายน พ.ศ. 2500 โดยใช้แบบ ป.03 ขนาด 8.50 x 60.50 
  เมตร 6 ห้องเรียน 3 ห้องเล็ก โดยมีคุณหญิงเลื่อน อินทรางกูล ณ อยุธยา บริจาค 50,000
  าท และคุณสะเทื้อน วามบุตร บริจาค 20,000 บาท  จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียน
  วัดประชานาถ (เลื่อนสะเทื้อนราษฎร์รังสรรค์)
  
       พ.ศ. 2517 โรงเรียนเปิดทำการสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ทำให้ที่เรียนไม่พอ 
  คณะกรรมการฯ คณะครู ประชาชน โดยมีนายยงยุทธสายจุตรีกูลเป็นแกนนำในการหางบประมาณ
  ซึ่งมีผู้บริจาคคือนายจือเม้งแซ่ลิ้ม บริจาค20,000 บาทนายแพทย์บรรจบ – มล.ชมัย 
  กรลักษณ์บริจาค 10,000 บาทนางสาวฉุน วรกังสวร บริจาค 10,000 บาท ทางราชการสมทบ
  202,500 บาท ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.17 และเปิดใช้เป็นที่เรียนเมื่อ 30 กรกฎาคม 2517
  และในปี 2519ได้ต่อเติมชั้นล่าง ใช้งบประมาณ 85,000 บาท ครบ 8 ห้องเรียน           
  
       ปีงบประมาณ 2517 สร้างบ้านพักแบบกรมสามัญ 1 หลัง ใช้งบประมาณ 35,000 บาท
  
       ปีงบประมาณ 2519 สร้างบ้านพักแบบกรมสามัญ 1 หลัง ใช้งบประมาณ 50,000 บาท 
  
       ปีงบประมาณ 2524 สร้างโรงฝึกงานแบบกรมสามัญศึกษาใช้งบประมาณ 133,700บาท 
  
       ปีงบประมาณ 2528 สร้างส้วมแบบ สปช.601/4 ใช้งบประมาณ 40,000 บาท 
  
       ปีงบประมาณ 2533 สร้างที่เก็บน้ำฝน แบบ ฝ. 33 ใช้งบประมาณ 43,000 บาท 
  
       ปีงบประมาณ 2535 สร้างส้วมแบบสร้างเอง 7 ที่นั่ง โดยใช้เงินบริจาค 36,000 บาท 
  
       ปีงบประมาณ 2538 พระครูถาวรสันติคุณ ได้รวบรวมเงินและแรงงาน ต่อเติมอาคารเรียน
                    แบบ ป. 03 ชั้นล่างจำนวน 5 ห้องเรียน
  
       ปีงบประมาณ 2547 ได้ทำการขายทอดตลาดบ้านพักครู 1 หลัง
  
       ปีงบประมาณ 2550 สร้างห้องศูนย์พัฒนาพัฒนาเด็กเล็กได้รับงบประมาณจากองค์การบริหาร
                    ส่วนตำบลขุนแก้ว เป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท
  
       ปีงบประมาณ 2551 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล
                    ขุนแก้ว เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท
  
       ปีงบประมาณ 2551 รื้อบ้านพักครู แบบกรมสามัญ เพราะมีปลวกขึ้น สภาพบ้านผุพัง และ
                    นำไม้ที่คงสภาพมากั้นห้องเก็บของต่าง ๆ ของโรงเรียน
  
       ปีงบประมาณ 2551 สร้างห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพเรียนรู้ ได้รับงบประมาณจากองค์การ
                     บริหารส่วนตำบลขุนแก้ว เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท
  
       ปัจจุบันโรงเรียนวัดประชานาถ (เลื่อนสะเทื้อนราษฎร์รังสรรค์) เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับ
  ปฐมวัย 2 ห้องเรียน ได้แก่ ชั้นอนุบาล 2 ถึง 3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 อย่างละ 
  1 ห้องเรียน มีบุคลากรทั้งสิ้น 14 คน โดยแยกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน ข้าราชการครู
  จำนวน 8 คน ครูจ้างสอน จำนวน 1 คน พนักงานธุรการ จำนวน 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 คน 
  ผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน 1 คน และนักการ จำนวน 1 คน
             

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-21 14:17:03 น.

โรงเรียนวัดประชานาถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-332989 อีเมล์: watprachanart@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวัลลภ ขวัญมา โทรศัพท์: 0982912324 อีเมล์: wanlop1one@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]