• คณะกรรมการนักเรียน
 • 
  1. เด็กหญิงชิดชนก เอี้ยงอารี         ประธานนักเรียน
  2. เด็กหญิงพิชชา เต็งเที่ยง          กรรมการ
  3. เด็กหญิงรุ่งทิวา มาเจริญ          กรรมการ
  4. เด็กหญิงศศิวิมล เครื่องสาร         กรรมการ
  5. เด็กหญิงอุมาพร ปัญญาอินทร์       กรรมการ 
  6. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ แก้วเจริญ      กรรมการ
  7. เด็กหญิงชาลิสา เจริญเสม         กรรมการ
  8. เด็กชายพชรพล คุ้มวงษ์          กรรมการ
  9. เด็กชายนัฐนพล จันทร์คลองใหม่     กรรมการ
  10. เด็กชายอภิสร บุญน้อม           กรรมการและเลขานุการ 

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-21 14:17:03 น.

โรงเรียนวัดประชานาถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-332989 อีเมล์: watprachanart@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวัลลภ ขวัญมา โทรศัพท์: 0982912324 อีเมล์: wanlop1one@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]