• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 
        1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเน้นนักเรียน
  เป็นสำคัญ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล
        2. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  ตลอดชีวิต
        3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณคุณธรรม จริยธรรมเป็นพลเมืองดี บนพื้นฐานของ
  ความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
        4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการน้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานใช้หลักปรัชญา
  เศรษฐกิจพอเพียง
        5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-21 14:17:03 น.

โรงเรียนวัดประชานาถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-332989 อีเมล์: watprachanart@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวัลลภ ขวัญมา โทรศัพท์: 0982912324 อีเมล์: wanlop1one@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]