• แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • 
  1. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพและมาตรฐานการเรียนรู้ 
    เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล
    1.1 ประสิทธิผล : นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล
    1.2 คุณภาพการใหบริการ : นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัด
       การศึกษาของโรงเรียน
    1.3 ประสิทธิภาพ : นักเรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
       ระดับชาติ (RT) (NT) และ (O-NET)
    1.4 พัฒนาองค์กร : ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดย
       ใช้งานวิจัยในการพัฒนาผู้เรียน
  2. เพิ่มขีดความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ตอบสนองต่อการพัฒนา
    การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
    2.1 ประสิทธิผล : นักเรียนและครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
    2.2 คุณภาพการให้บริการ : นักเรียนและครูมีความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเอง
    2.3 ประสิทธิภาพ : นักเรียนและครูใช้เทคโนโลยีได้ตามศักยภาพ
    2.4 พัฒนาองค์กร : องค์กรมีเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริการให้ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้
       อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
  3 ยกระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
    3.1 ประสิทธิผล : ครูและนักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน
    3.2 คุณภาพการให้บริการ : ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
    3.3 ประสิทธิภาพ : มีระบบนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม
    3.4 พัฒนาองค์กร : องค์กรสนับสนุนครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
       เป็นสำคัญโดยใช้งานวิจัยในการพัฒนาผู้เรียน
  4. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
    4.1 ประสิทธิผล : นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมและจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
    4.2 คุณภาพการให้บริการ : ครูและผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติตนเป็น
       พลเมืองดีของนักเรียน
    4.3 ประสิทธิภาพ : นักเรียนแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม สามารถสร้างบุคลิก
       และอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)
    4.4 พัฒนาองค์กร : องค์กรสนับสนุนจัดกิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สามารถ
       สร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)
  5. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม
    5.1 ประสิทธิผล : นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนและร่วมกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณีและรักษา
       สิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง
    5.2 คุณภาพการให้บริการ : นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนมีความพึงพอใจในการส่งเสริม
       วัฒนธรรม ประเพณี และรักษาสิ่งแวดล้อมได้
    5.3 ประสิทธิภาพ : นักเรียนร่วมกิจกรรมตามวัฒนธรรม ประเพณี และรักษาสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง
    5.4 พัฒนาองค์กร : องค์กรสนับสนุนจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและรักษาสิ่งแวดล้อม
  6. พัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการน้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธาน
    ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    6.1 ประสิทธิผล : นักเรียนและครูทุกคนน้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธาน ใช้หลัก
       ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
    6.2 คุณภาพการให้บริการ : นักเรียนและครูมีความพึงพอใจในการน้อมนำแนวพระราชดำริ
       สืบสานพระราชปณิธาน ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
    6.3 ประสิทธิภาพ : นักเรียนและครูร่วมน้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธาน ใช้หลัก
       ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
    6.4 พัฒนาองค์กร : องค์กรน้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธาน ใช้หลักปรัชญา
       เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาองค์กร
  7. ประสานการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
    7.1 ประสิทธิผล : โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    7.2 คุณภาพการให้บริการ : โรงเรียนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความพึงพอใจ ในการจัด
       การศึกษาของโรงเรียน
    7.3 ประสิทธิภาพ : โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา
    7.4 พัฒนาองค์กร : โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-21 14:17:03 น.

โรงเรียนวัดประชานาถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-332989 อีเมล์: watprachanart@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวัลลภ ขวัญมา โทรศัพท์: 0982912324 อีเมล์: wanlop1one@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]