• ข้อมูลผู้บริหาร
 • ที่

  ชื่อ-สกุล

  ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง

  ๑.

  นายม้วน  วุฒิภาพ

  พ.ศ.  ๒๔๗๔ - พ.ศ. ๒๔๗๘

  ๒.

  นายประสิทธิ์  ศรีสุรา

  พ.ศ.  ๒๔๗๘ - พ.ศ. ๒๔๘๔

  ๓.

  นายดา  นาคหล่อ

  พ.ศ.  ๒๔๘๔ - พ.ศ. ๒๔๙๑

  ๔.

  นายปิยะ  เกษมสวัสดิ์

  พ.ศ.  ๒๔๙๑ - พ.ศ.  ๒๕๐๑

  ๕.

  นายไสว  ภาคพูล

  พ.ศ.  ๒๕๐๑ - พ.ศ.  ๒๕๐๓

  ๖.

  นายศรี  ชาญปรีชา

  พ.ศ.  ๒๕๐๓ - พ.ศ.  ๒๕๑๐

  ๗.

  นายวิเชียร  ชาญปรีชา

  พ.ศ.  ๒๕๑๐- พ.ศ.  ๒๕๑๓

  ๘.

  นายวิเชียร  ดนุดิษฐ์

  พ.ศ.  ๒๕๑๓ - พ.ศ.  ๒๕๒๑

  ๙.

  นายพยุง  เสียงเสนาะ

  พ.ศ.  ๒๕๒๑ - พ.ศ.  ๒๕๒๒

  ๑๐.

  นายศิลป์ชัย  ประกอบทรัพย์

  พ.ศ.  ๒๕๒๓ - พ.ศ.  ๒๕๒๗

  ๑๑.

  นายสุวิชญ  สิรสุนทร

  พ.ศ.  ๒๕๒๗ - พ.ศ.  ๒๕๓๔

  ๑๒.

  นายจิระศักดิ์  พึ่งพินิจ

  พ.ศ.  ๒๕๓๔ - พ.ศ.  ๒๕๔๑

  ๑๓.

  นายอุบล  นิ่มนวน

  พ.ศ.  ๒๕๔๑ - พ.ศ.  ๒๕๕๕

  ๑๔.

  นางนวลรัตน์  กุลจิตติรัตน์

          พ.ศ.  ๒๕๕๕ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

  ๑๕.

  นายสายฝน  เอี่ยมนาคะ

  (รักษาการในตำแหน่งฯ)

          ๑ พ.ย. ๒๕๖๑ – ๗ พ.ย. ๒๕๖๒

  ๑๖.

  นางสาวหทัยรัตน์  ใจซื่อกุล

  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-08 13:07:06 น.

โรงเรียนวัดน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 0850207168 อีเมล์: watnoisc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิริลักษณ์ แต่งรุ่ง โทรศัพท์: 0641128666 อีเมล์: preawasiri@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]