โรงเรียนวัดผาสุการาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน                                               

                  โรงเรียนวัดผาสุการาม  หมู่บ้านต้นตาล หมู่ที่ 2 ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2520 ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

                  โรงเรียนวัดผาสุการาม ตั้งขึ้นตามหนังสือจังหวัดที่ อบจ.นฐ.03/0296  ลงวันที่ 28  มกราคม  พ.ศ.2520  และประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง อนุญาตจัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นใหม่ และประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2520 และในปัจจุบัน โรงเรียนวัดผาสุการาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขณะเปิดทำการสอนขึ้นใหม่ (ปีการศึกษา 2520)  ยังไม่มีอาคารเรียนและอาคารประกอบการเป็นของตนเองโดยเฉพาะ  ท่านนายอำเภอบางเลนในขณะนั้น คือ เรือตรีสุกรี  รักศรีทอง  จึงได้อนุมัติให้เปิดทำการสอนชั่วคราวไปก่อน  โดยอาศัยอาคารเรียนและอาคารประกอบการของโรงเรียนบางเลนวิทยา  สังกัดกองมัธยมศึกษา  กรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ

                  โรงเรียนวัดผาสุการามเปิดทำการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2520  เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2520  โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  รวม 2 ชั้น  แบ่งออกเป็น 2 ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งสิ้น  70  คน  มีครู 3 คน  ในปีการศึกษาต่อมาทางราชการอนุญาตให้โรงเรียนเปิดขยายชั้นเรียนอีกปีการศึกษาละ 1 ชั้นเรียน และทางราชการได้จัดสรรอัตรากำลังครูเพิ่มให้อีก ดังนี้ คือ  

                       -  ปีการศึกษา 2521 เปิดทำการสอนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 3

                       -  ปีการศึกษา 2522 เปิดทำการสอนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 4

              -  ปีการศึกษา 2523 เปิดทำการสอนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 5

              -  ปีการศึกษา 2524 เปิดทำการสอนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6

  การเรียนการสอน

                  การจัดการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา  ในแต่ละระดับมีหัวหน้าระดับทำหน้าที่ทางวิชาการให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรนั้น ๆ ระดับก่อนประถมศึกษา มีการจัดประสบการณ์โดยส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  อย่างครบถ้วนและเหมาะสมกับวัย

                  ระดับประถมศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ส่งเสริมพัฒนาวิธีการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ได้มาตรฐานเป็นที่ย่อมรับ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงกล้าคิด กล้าตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ สำหรับกลุ่มทักษะด้านภาษา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ จะต้องเร่งพัฒนาคุณภาพ เพื่อรองรับการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้น  สภาพปัญหาที่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียนคือปัญหาครอบครัว นักเรียนขาดการเอาใจใส่ดูแลจากทางบ้าน ขาดเรียนบ่อย ทำให้เป็นปัญหาต่อการจัดการเรียนการสอน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

โรงเรียนวัดผาสุการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-391050 อีเมล์: watpa.sch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นงลักษณ์ สรรสร้างเจริญ โทรศัพท์: 0904428863 อีเมล์: watpa.sch@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]