โรงเรียนวัดผาสุการาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION)

          1.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา            

             2.จัดสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้

             3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                              

            4.ส่งเสริมการก้าวทันนวัตกรรมและเทคโนโลยี                              

            5.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเป็นคนดีในสังคม


   เป้าประสงค์ (GOAL)

               1.นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา                                                

               2.สภาพแวดล้อมสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่น่าเรียน                                            

              3.นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                       

              4.นักเรียนทุกคนก้าวทันนวัตกรรมและเทคโนโลยี              

              5.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

โรงเรียนวัดผาสุการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-391050 อีเมล์: watpa.sch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นงลักษณ์ สรรสร้างเจริญ โทรศัพท์: 0904428863 อีเมล์: watpa.sch@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]