โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ที่ตั้งและต้นสังกัด

  รงเรียนวัดเวฬุวนาราม ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 105 หมู่ 10 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์73130 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

  การก่อตั้ง

  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2481 โดยขุนอนันต์ประศาสน์ กรรมการอำเภอเป็นผู้จัดตั้งร่วมกับพระอธิการเซี๊ยะ ศรีเพ็งแก้ว เจ้าอาวาสแหลมชะอุย ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนประมาณ 120 คน มาร่วมพิธีเปิดแห่งนี้ ในขณะเปิดเรียนมีนักเรียน 107 คน มีครู 2 คน มีพระอธิการเซี๊ยะ ศรีเพ็งแก้ว เป็นผู้อุปถัมภ์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  การเปลี่ยนแปลง

  พุทธศักราช 2493 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อ เป็นโรงเรียนวัดเวฬุวนารามเพื่อให้ตรงกับชื่อวัดในปัจจุบัน เมื่อพระครูสถาพรพุทธมนต์ (หลวงพ่อสำเนียง อยู่สถาพร) ได้มาเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษาเป็นอันมาก จึงวางนโยบายการศึกษาถึงชั้นประถมปลายเพื่อเด็กยากจนในชนบทได้มีโอกาสเล่าเรียน ต่อมาในปีพุทธศักราช 2505 ทางโรงเรียนได้เปิดสอนประถมศึกษาตอนปลาย ในระยะแรกมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง 45 คน นักเรียนจำนวนนี้หลวงพ่อท่านให้พักอยู่กับวัดและอุปการะเลี้ยงดู จึงเป็นสาเหตุให้ท่านต้องอุปการะเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษามาจนถึงปัจจุบัน

  พุทธศักราช 2515 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ 315,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ 008 ขนาด 7 ห้องเรียนทั้งมุข (6 ห้องเรียน) เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พุทธศักราช 2515 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2516 ครั้นปี พุทธศักราช 2516 จึงได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่อาคารหลังนี้ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัด โดยมีนายบุญศรี (อุทิศ)  ศรีเล็กดี มอบที่ดินให้ปลูกสร้างจำนวน 12 ไร่  1 งาน  80 ตารางวา และโอนโฉนดให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2515 เลขที่โฉนด 4200

  โรงเรียนมีบ้านพักครู 5 หลัง สร้างโดยเงินบงประมาณ หลังแรกสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2507 เป็นเงิน 18,000 บาท หลังที่สองสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2517 เป็นเงิน 35,000 บาท หลังที่สามสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2518 เป็นเงิน 45,000 บาท หลังที่สี่สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2519 เป็นเงิน 56,000 บาท และมีโรงฝึกงานอีกหนึ่งหลังสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2517 โดยงบประมาณ 45,000 บาท

  ในปีพุทธศักราช 2519 ทางราชการให้งบประมาณ 400,000 บาท โรงเรียนหาเงินสมทบอีก 10,000 บาท รวมเงิน 410,000 บาท เพื่อ สร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 4 ห้องเรียน โดยมีการปลูกสร้าง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2519 โดยนายสมจิตร  ตรีเนตร เป็นผู้รับเหมา

  ในปีพุทธศักราช  2520 ทางราชการให้เงินงบประมาณสร้างต่อเติมมุขริมซ้าย 1 ห้อง เป็นเงิน 10,500 บาท สร้างเมื่อ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2520 เป็นเงินงบประมาณสร้างบ้านพักหลังที่ห้า เป็นเงิน 65,000 บาท

  ในปีพุทธศักราช 2524 โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณ สร้างส้วมแบบ 401 จำนวน 5 ที่นั่ง เป็นเงิน 49,500 บาท

       ปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1  จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวนนักเรียน 151 คน ข้าราชการครู 8 คน นักการภารโรง 1 คน โดยได้รับความอุปถัมภ์จากมูลนิธิหลวงพ่อสำเนียง  อยู่สถาพร และประชาชนในท้องถิ่น

       โดยมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังนี้

       1. อาคารเรียน จำนวน 2 หลัง

                       1.1 อาคารเรียนแบบ 008 จำนวน 10 ห้องเรียน สร้างเมื่อปี พุทธศักราช 2515

                       1.2 อาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 4 ห้องเรียน สร้างเมื่อ ปีพุทธศักราช 2519

  2. อาคารเอนกประสงค์ แบบกรมสามัญ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2517

  3. บ้านพักครูแบบกรมสามัญ จำนวน 4 หลัง

                  4. ลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา สร้างเมื่อ ปีพุทธศักราช 2545

                  5. ศาลาพักร้อน แบบสร้างเอง สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2519


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-900006 อีเมล์: Watwayruwanaramschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประเสริฐ บุญสุข โทรศัพท์: 034109932 อีเมล์: watwayruwanarumschool@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]