โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
  2. จัดการศึกษาเพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการ
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่นักเรียน
  4. จัดกิจกรรมเร่งรัดพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  5. จัดกิจกรรมเพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
  6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
  7. ดำเนินงานประกันคุณภาพอย่างเป้นระบบ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-900006 อีเมล์: Watwayruwanaramschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประเสริฐ บุญสุข โทรศัพท์: 034109932 อีเมล์: watwayruwanarumschool@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]