โรงเรียนคลองบางกระทึก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • เป้าหมาย

       ผู้เรียนทุกคนได้เรียนจบตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

   

  พันธกิจ

       1.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ ตามหลักสูตรและมาตรฐานคุณภาพด้านผู้เรียน

       2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี เห็นคุณค่าในตนเอง และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

       3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

       4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และน้อมนำแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

       5.  ส่งเสริมพัฒนาครู ให้ปฏิบัติหน้าที่ความเป็นครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

       6.  จัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

       7.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

       8.  จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

โรงเรียนคลองบางกระทึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 024827129 อีเมล์: kbschool84@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายจิรวุฒิ อริยวัฒน์วงศ์ โทรศัพท์: 0834976649 อีเมล์: mancitoorio@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]