โรงเรียนบ้านคลองโยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Misson)

              1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้เข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

               2.จัดการศึกษามุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

               3.จัดการศึกษามุ่งพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา

  อัตลักษณ์สถานศึกษาและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

  ภายใต้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างสรรค์โอกาสทางการศึกษาสู่ความยั่งยืน

               4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะที่เหมาะสม มีความพร้อม

  สามารถปรับบทบาทจากครูสู่ผู้อำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนภายใต้วัฒนธรรม

  การทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ความรับผิดชอบและมีความเป็นครูมืออาชีพ

              5.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

  และการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

              6.พัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็งตามการเปลี่ยนแปลงการปฎิรูปการศึกษาสู่ความยั่งยืน

  เป้าประสงค์  (Purposes)

             1.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนา

  ตามศักยภาพที่เหมาะสม มีความพร้อมในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพสุจริต

             2.ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการ

  ที่เหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

             3.ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม มีวัฒนธรรมคุณภาพและ           

  การทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  

            4.โรงเรียนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นโรงเรียนแกนนำพัฒนาการศึกษาเพื่อปวงชน  

  ตามการเปลี่ยนแปลงการปฎิรูปการศึกษาสู่ความยั่งยืน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

โรงเรียนบ้านคลองโยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: banklongyongschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วารี สวัสดิ์จุ้น โทรศัพท์: 0874953724 อีเมล์: vr_teacher@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]