โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งอยู่เลขที่  ๔๕ หมู่ที่  ๑๑ ตำบลบางยาง  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  มีพื้นที่  ๑๑  ไร่  ๒ งาน  เปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๕สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๔๖๕ โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดอ่างทองเป็นสถานที่เรียน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๔ตามพ.ร.บ.ประถมศึกษา  เดิมท้องที่นี้ตั้งอยู่ในตำบลท่าเสา  ได้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลท่าเสา (วัดอ่างทอง)  มีนักเรียนชาย ๑๕คน  มีครูทำการสอน  ๑ คน  คือนายสำราญ  เดชขาว

                ต่อมาในปี  พ.ศ.  ๒๔๗๐ได้ยุบเขตที่โรงเรียนตั้งอยู่จากตำบลท่าเสา  เป็นหมู่ที่  ๖ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน  จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลตลาดกระทุ่มแบน  ๒ (วัดอ่างทอง)  ต่อมาที่ตั้งได้โอนกลับมาอยู่ในหมู่ที่  ๑๑  ตำบลบางยาง  จึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลบางยาง ๓ (วัดอ่างทอง)  ต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)  จนถึงปัจจุบัน

                พ.ศ. ๒๔๘๐ ก่อสร้างอาคารถาวรโดยเงินการประถมศึกษาและเงินสมทบจากกองการกุศลเนื่องในงานยกพัทธสีมา รวมกับเงินสมทบจากประชาชน ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.๒ เป็นอาคารเรียน ๒ ชั้น มีฝาข้างบนใต้ถุนโล่ง ต่อมาวันที่  ๗ ตุลาคม  ๒๔๙๖ได้รับงบซ่อมแซมจำนวน  ๔๐,๐๐๐ บาท ทำพื้นชั้นล่างและกั้นฝา

                 ปี  พ.ศ. ๒๔๙๘ นายเสนาะ  ชาญประเสริฐ  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่

                 ปี  พ.ศ. ๒๕๐๑ จัดสร้างหอประชุม  เป็นจำนวนเงิน  ๒๘,๕๐๐  บาท

                 ปี  พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้รับอนุญาตให้เปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  เมื่อวันที่  ๓ พฤษภาคม  ๒๕๐๓ มีนักเรียนชาย  ๑๗ คน  หญิง  ๙ คน

                 ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ๐๐๔ จำนวน  ๑ หลัง  เป็นเงิน  ๒๔๐,๐๐๐ บาท  และอาคาร  แบบ ป.๑ค.  ราคา  ๘๙,๐๐๐ บาท 

                 ปี  พ.ศ. ๒๕๑๔สร้างอาคารเรียนแบบ  ๐๐๔ จำนวน  ๑ หลัง  เป็นเงิน  ๒๕๐,๐๐๐ บาท  เป็นงบประมาณ  ๒๔๐,๐๐๐ บาท  ประชาชนบริจาค  ๑๐,๐๐๐บาท

                 ปี  พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน  ๑ หลัง  เป็นเงิน  ๔๐,๐๐๐ บาท

                 ปี  พ.ศ. ๒๕๑๘  นายเสนาะ  ชาญประเสริฐ  ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดอ้อมน้อย นายเสน่ห์  รัตนมณี  ผู้ช่วยครูใหญ่   ทำหน้าที่รักษาการแทนครูใหญ่

                 วันที่   ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๑๘ ได้จัดงานชุมนุมศิษย์เก่า

                 ปี  พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณเงินผัน  จำนวน  ๔๑,๘๔๖ บาท  สร้างเขื่อนริมสระน้ำยาวประมาณ  ๘๐ เมตร

                 วันที่  ๒๘ กันยายน  ๒๕๑๙   นายเสน่ห์  รัตนมณี    ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  นายสมพงษ์  ทองสิมา  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่

                 ปี  พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ๐๑๗  และต่อเติมชั้นล่าง  จำนวน ๘ ห้องเรียน  เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท หาสมทบ ๓๖,๐๐๐ บาท  กับบ้านพักครู  ๓ หลัง เป็นเงิน  ๑๒๐,๐๐๐ บาท

                 พ.ศ. ๒๕๒๐ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  ๑ หลัง  เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐ บาทบ้านพักครู  ๓ หลัง  เป็นเงิน  ๑๓๕,๐๐๐ บาท  สร้างถนนคอนกรีต  และต่อน้ำบาดาล  ด้วยเงินบริจาค

                 วันที่  ๓๑ มกราคม  ๒๕๒๑ ลส.ชบ. รุ่น ๔๘๔ / ๕ วัดอ่างทอง จัดงานสังสรรค์สร้างเครื่องขยายเสียงให้โรงเรียนเป็นเงิน  ๕,๕๔๐ บาท

                 วันที่  ๔ มิถุนายน  ๒๕๒๑ นายตั้งไช้  โชติสวัสดิ์  บริจาคตู้เอกสาร  และโต๊ะครู  ๑ ชุด  เป็นเงิน  ๒,๕๐๐บาท

                 สิงหาคม  ๒๕๒๑ ประชาชนบริจาคเงินฝากช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

                 ปี  พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ  ๑ โรงเรียนขนาดใหญ่  ระดับจังหวัด  ได้รับรางวัลเงินสด  ๕,๐๐๐ บาทได้นำเงินมาสร้างสนามเด็กเล่น

                 ปีการศึกษา  ๒๕๒๒ ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นจากมูลนิธิการศึกษาประชาบาล  ได้รับรางวัลเงินสด  ๒,๐๐๐ บาท  พร้อมประกาศนียบัตร  ได้นำเงินไปซื้อนาฬิกาแขวน  ๔ เรือน

                 ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๔ มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ให้งบประมาณ  ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีต แบบ  ๐๑๗ จำนวน  ๑ หลัง  ๔ ห้องเรียน  วางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๒๔ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครกับนายวิมล  ยิ้มละมัย  เป็นประธานในการก่อสร้างครั้งนี้  นายโอ  กระทุ่มทอง  บริจาคดินถมสนามมูลค่า  ๒๐,๐๐๐ บาท  นายเจริญ  กรอบทอง และผู้ปกครองจัดหาเงินเป็นค่าจ้างเหมาถมดิน  เป็นเงิน  ๑๒,๐๐๐ บาท

                 ผู้ปกครองนักเรียน  พ่อค้า  ประชาชนและข้าราชการ ได้บริจาคเงินสนับสนุนสร้างอุปกรณ์ต่าง ๆ  เป็นเงิน  ๑๒๐,๐๐๐ บาท  โดยมี น.อ.ชัชวาลย์  ศรีสุวรรณ  ร.น.  เป็นประธานกรรมการ

                 วันที่  ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๒๔ รับมอบอุปกรณ์การเรียน  อาทิ  กลองยาว  พัดลม  เก้าอี้นวม  ม้าหินขัด  ฯลฯ  มูลค่าประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท  มีนายยอด  ยุระยง  ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานรับมอบ

                 การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยในวันที่  ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๒๔ จัดงานฉลองอาคาร  วันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๒๔ รับเงินบริจาคสมทบสร้างอุปกรณ์  รวม  ๑๑๘,๐๑๐ บาท  มีนายกำพล  วัชระพล  ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและนายสมาน  แสงมะลิ  เลขาธิการสปช.  เป็นผู้รับมอบ  มีพล.อ.ประจวบ  สุนทรางกูล  รองนายกรัฐมนตรี  มล. ชิงชัย  กำภู  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  นายยอด  ยุระยง  ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  นายชัยศรี นุตาลัย  นายอำเภอกระทุ่มแบน  นายบุญชู  แสงสว่าง  หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกระทุ่มแบน  และนายสมพงษ์  ทองสิมา  อาจารย์ใหญ่  เป็นพยาน

                 ปี  พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน แบบสามัญ  ๓๐๒ จำนวน  ๑ หลัง  เป็นเงิน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท และถังน้ำฝนแบบ ฝ. ๓๓   ๑ ชุด เป็นเงิน  ๔๐,๐๐๐ บาท  ฝ่ายสุขาภิบาลโรงพยาบาลกระทุ่มแบน  ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นร่วมสร้างถังน้ำฝนแบบ  ฝ.๓๓ให้อีก  ๑ ชุด  เป็นเงิน  ๔๐,๐๐๐ บาท

                 พ.ศ. ๒๕๒๖ จัดงานฉลองครบ  ๖๐ ปี  และได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น  ระดับ  ๒ ของอำเภอ นายสมพงษ์  ทองสิมา  ได้รับการประเมินเป็นผู้บริหารดีเด่นของจังหวัดสมุทรสาคร

                 พ.ศ. ๒๕๒๙ จัดงานชุมนุมศิษย์เก่า  เมื่อวันที่  ๑มีนาคม  ๒๕๒๙ เพื่อหาเงินสมทบสร้างถนนลาดยางสายอ่างทอง-วัดดอนไก่ดี  และสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศรีสมุทรสาครภูมิบาล  เป็นพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา  เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐ บาท

                 วันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๓๓ นายสมพงษ์  ทองสิมา ได้เกษียณอายุราชการ และนายเชาว์  กล้วยแดง  มาดำรงตำแหน่งแทน  เมื่อวันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๓๔

                 วันที่  ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๓๙ จัดกิจกรรมวันแม่และทอดผ้าป่า  ได้เงิน  ๑๖๐,๙๑๘ บาท  นำมาปรับปรุงส้วม  ๓ หลัง  อุปกรณ์สนามเด็กเล่น

                 วันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๓๙ นายสมบูรณ์  จันทร์สงค์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                 วันที่  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๐  นางสาวมะลิ  คงสกุล  ครูใหญ่โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม  มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                 วันที่  ๑๕ เมษายน  ๒๕๔๑ จัดทอดผ้าป่าการศึกษาโดยคณะกรรมการโรงเรียน  ได้เงินทั้งสิ้น  ๒๓๐,๐๐๐ บาท

                 พ.ศ. ๒๕๔๓ ทำการรื้อถอนบ้านพักครู จำนวน  ๕ หลัง  เสร็จสิ้น  ๑๕ มีนาคม  ๒๕๔๓

                 ปีงบประมาณ  ๒๕๔๓ ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเก็ตบอลแบบ สปช. เป็นเงิน ๑๘๗,๐๐๐บาท

                 สิงหาคม  ๒๕๔๓ -  มกราคม  ๒๕๔๔  สร้างรั้วคอนกรีตผสมแสตนเลส  จำนวน  ๒๕  ช่อง   ช่องละ  ๑๓,๐๐๐  บาท  พระครูสาครสุวรรณาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดอ่างทอง สร้างป้ายชื่อโรงเรียนเป็นหินแกรนิต  มูลค่า  ๓๕,๐๐๐  บาท

                 พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ถ่ายโอนอนุบาล  ๓  ขวบ ที่เปิดสอนเมื่อปีการศึกษา  ๒๕๔๑  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

                วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  นางสาวมะลิ  คงสกุล  เดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสภณาราม  และนายจงรักษ์  ขาวบริสุทธิ์  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเอกชัย มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ในวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๗

                วันที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๗  นางทัศนีย์  ชาญประเสริฐ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

                วันศุกร์ที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๘  นายบุญชอบ  สาธร  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  ได้รับแต่งตั้งและเดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)

                วันพุธที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  นางนันทวัน  เยี่ยมสวัสดิ์ เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครที่  ๔๐๗ / ๒๕๕๑  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  และนายบุญชอบ  สาธร  เดินทางไปรับตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  ในวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑

                 ธันวาคม  ๒๕๕๑ -  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒  ซ่อมแซมและทาสี  อาคารเรียนแบบ  ๐๑๗  โดยได้รับงบประมาณ  จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท

                 ๑  เมษายน  ๒๕๕๒  ต่อเติมห้องเรียนชั้นล่างอาคารเรียนแบบ  ๐๑๗  (ไทยรัฐ)  จำนวน  ๔  ห้องเรียน  โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน  ซึ่งได้ขออนุมัติใช้จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นเงิน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท

                 วันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๒  ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนอาคารแบบ  ๐๐๔  จำนวน  ๒  หลัง

                 วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  จาก นายจุรินทร์  ลักษณวิสิษฏ์    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  (เป็นโรงเรียนที่  ๑๘  ของประเทศ)

                 วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๓  ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารปะรำพิธีและห้องน้ำ  งบประมาณจากต้นสังกัด ๓๘๐,๐๐๐  บาท

                 วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร  ICT  แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙   ๒  ชั้น  ๔  ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง เป็นเงิน  ๒,๕๓๗,๖๐๐  บาท

                 วันที่  ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณปรับภูมิทัศน์โรงเรียน (สร้างเขื่อน, ถนนด้านหน้า-หลังอาคาร ICT)  เป็นเงิน  ๙๙๙,๐๐๐  บาท

                 วันพุธ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายพัฒนะ  เส็งเรียบ เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) แทนนางนันทวัน  เยี่ยมสวัสดิ์ย้ายไปโรงเรียนบ้านสวนหลวง

                 วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ นายพัฒนะ  เส็งเรียบ ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุขจากนายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                 วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรายการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ณ เมืองทองธานี

                 วันจันทร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีศรีตำบลจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                 วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนเด็กไทยทำได้ดีเด่นระดับจังหวัดจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

                 ปี ๒๕๕๖ โรงเรียนได้รับงบประมาณโรงเรียนดีศรีตำบล ก่อสร้างรั้วคอนกรีต จำนวนเงิน ๓๖๓,๓๓๐ บาท

                 ปี  ๒๕๕๗  รับเงินบริจาคจากคณะของคุณพิชญา  เจริญสุกใส สร้างรั้วคอนกรีตเพิ่มเติม และประตูรั้ว ระยะทาง  ๘๖  เมตร เป็นเงิน  ๔๘๐,๐๐๐  บาท

                 ปี  ๒๕๕๗  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๘ ราชบุรี ขุดเจาะน้ำบาดาล และสร้างโรงกรองน้ำดื่มพร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐  บาท

                 ปี  ๒๕๕๘  วันที่ ๓ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ นายพัฒนะ  เส็งเรียบ ได้รับคำสั่งจากเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครให้ไปช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก มอบนายธานี  ประยูรอนุเทพ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

                 ปี ๒๕๕๘   โรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงสนามฟุตบอล จำนวน ๗๔๑,๐๐๐  บาท

                 ปี ๒๕๕๘   โรงเรียนได้งบประมาณซ่อมแซม ปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน ๔๑๐,๐๐๐ บาท และเพิ่มเติมด้วยงบประมาณเงินบริจาคอีก  ๑๗๐,๐๐๐  บาท

                 ปี  ๒๕๕๘ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฟิล์มมาสเตอร์และบริษัทสามมิตรมอเตอร์แมนูแฟคทอริ่งจำกัด สร้างโรงเรือนผักกางมุ้ง จำนวน  ๒๘๐,๐๐๐  บาท

                 ปี  ๒๕๕๘  โรงเรียนได้งบประมาณเทพื้นอาคารรอบโรงอาหาร จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท และเงินบริจาคเพิ่มเติมอีก  ๕๐,๐๐๐  บาท

                 ปี ๒๕๕๘  นักเรียนชนะเลิศการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ที่จังหวัดอ่างทอง เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศที่ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

                 ปี  ๒๕๕๙  โรงเรียนต่อเติมห้องประชุมเล็กและห้องรับรองติดเครื่องปรับอากาศ  งบบริจาค ๑๓๐,๐๐๐  บาท งบโรงเรียน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท

                 ปี  ๒๕๕๙  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนประชารัฐรุ่นที่ ๑

                 วันศุกร์ที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙  นายพิษณุ สุขนิติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน  ”วิเศษสมุทคุณ” เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครที่  ๔๐๓ / ๒๕๕๙  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:29:09 น.

โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โทรศัพท์: 034474636 อีเมล์: watangtong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิมพ์พิชชา ธีรนพกาญจน์ โทรศัพท์: 0814577792 อีเมล์: pimpitcha-thi@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]