โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑.      จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

  ๒.      จัดกิจกรรมการศึกษาอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานโดยความร่วมมือจากภาคเอกชน

  ๓.      ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเอง ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนอย่างต่อเนื่อง  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๔.      จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ๕.      ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามความเหมาะสม

         เป้าประสงค์

  ๑.      โรงเรียนวัดอ่างทองเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

  ๒.      ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลายหลายเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยมีมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๓.      ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้และปฎิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

  ๔.      เป็นสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

  ๕.      ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:29:09 น.

โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โทรศัพท์: 034474636 อีเมล์: watangtong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิมพ์พิชชา ธีรนพกาญจน์ โทรศัพท์: 0814577792 อีเมล์: pimpitcha-thi@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]