• ประวัติโรงเรียน
 •               โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๖ ชื่อ โรงเรียนประชาบาล ตำบล บางครก ๑ (วัดปากคลอง) ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา ปี พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็นโรงเรียนประเภทนายอำเภอจัดตั้ง สมัยรองอำมาตย์โทหลวงชำนาญ นิกรกิจ ดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอบ้านแหลม อาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน โดยมีนายผัน มนจัน เป็นครูใหญ่

                พ.ศ. ๒๔๘๒ สมัยนายสันต์ โพธิรังษี เป็นครูใหญ่ได้ติดต่อเจ้าอาวาสและคหบดี ของตำบล

  บางครก ชื่อนายสุด ศุทธยาลัย จัดสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศถาวรในที่ดินของวัด เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น จำนวน ๖ ห้องเรียน มีมุขด้านหน้า ๒ มุข รูปตัว U โดยท่านอาจารย์สี จารุนิลเจ้าอาวาส เป็นผู้ออกแบบ และคอยควบคุมการก่อสร้างจนแล้วเสร็จเป็นจำนวนเงิน ๓,๗๐๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๒ จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ)

                พ.ศ. ๒๔๘๖ นายเพียร สังขทรัพย์มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้ทำการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สิ้นค่าใช้จ่าย ๘,๐๓๗ บาท (แปดพันสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

                พ.ศ. ๒๕๐๐ จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดสร้างอาคารเรียนอีกหลังหนึ่ง ขนาด ๗ × ๒๔ เมตร มุงสังกะสี ยกพื้น สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๐ สิ้นค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๑๖,๘๖๕.๙๕ บาท เป็นเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

                พ.ศ.  ๒๕๐๓ ท่านพระครูวชิรธรรมโศภิต เจ้าคณะอำเภอบ้านแหลมพร้อมด้วยประชาชนเห็นสมควรยกระดับฐานะระดับการศึกษาของตำบลให้สูงขึ้น เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายขึ้น (มัธยมศึกษา) และทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๔ ดัดแปลงให้เป็นใต้ถุนสูง ๑ หลัง ขนาด ๗ ห้องเรียน แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง ๓๑๔,๔๘๔.๖๐ บาท

                พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้งบประมาณจากการกระทรวงศึกษาธิการ จัดสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๔ จำนวน ๑ หลัง รวมค่าก่อสร้าง ๒๔๐,๐๐๐ บาท สร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗

  • ได้รับเงินงบประมาณสร้างส้วมแบบ ๔๐๑ จำนวน ๒ หลัง
  • ต่อเติมอาคารเรียนแบบ๐๑๔ ชั้นล่าง ๕ ห้อง เป็นเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท
  • สร้างบ้านพักครู ๒ หลัง เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
  • สร้างโรงฝึกงาน ๑ หลัง เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท

                พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับเงินประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ พิเศษ มีบันได ๒ ข้าง สองชั้น จำนวน ๘ ห้องเรียน สินค้าก่อสร้าง ๘๐๐,๐๐๐ บาท

                พ.ศ. ๒๕๒๓ นายเรือง พ่วงลาภ ได้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ได้จัดสร้างสะพานเชื่อมระหว่างอาคารเรียน สิ้นค่าวัสดุ ๕,๐๐๐ บาท

                พ.ศ. ๒๕๓๔ ถมถนนหน้าอาคาร ๒ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

  • สร้างส้วม สปช. ๖๐/๒๖ ขนาด ๑๐ ที่ เป็นเงิน ๒๐๘,๐๐๐ บาท

                พ.ศ. ๒๕๓๗ สร้างกำแพงโรงเรียน จากเงินบำรุงการศึกษา เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

                   -    สร้างสนามเด็กเล่น จากการบริจาคของคุณชัยณรงค์ มาลีสมบัติ เป็นเงิน ๖๘,๓๒๑ บาท

                พ.ศ. ๒๕๓๘ สร้างถนนคอนกรีต หน้าอาคาร ๒-๓

                พ.ศ. ๒๕๔๒ สร้างสนามวอลเล่ย์บอล จากงบประมาณ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

  • สร้างสนามตะกร้อ จากการบริจาคของ คุณบุญชู ใจดี เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

                พ.ศ. ๒๕๔๓ ทำเขื่อนดินกั้นน้ำด้านข้างโรงเรียน จากการบริจาค ของ คุณอลงกรณ์ พลบุตร

  เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท

  • ทำเขื่อนปูนกั้นน้ำด้านติดแม่น้ำ
  • จัดทำที่จอดรถครู นักเรียน
  • จัดทำถนนเชื่อม อาคาร ๓ กับโรงอาหาร

                พ.ศ. ๒๕๔๔ นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน ได้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ได้ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ๑ จากการบริจาค ของผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีจิตศรัทธา สิ้นค่าใช้จ่าย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

                พ.ศ. ๒๔๖๖ เริ่มต่อตั้งโรงเรียน เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

  พ.ศ. ๒๕๐๕ ขยายการศึกษาภาคบังคับ ๗ ปีชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ –ชั้นประถมศึกษาปีที่๗          

  พ.ศ. ๒๕๒๑ ลดการศึกษาภาคบังคับ เหลือ ๖ ปี เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

                พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๓ เปิดสอนเพิ่มในชั้นอนุบาล ๑-๒

                พ.ศ. ๒๕๓๔ เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ – อนุบาล ๒

                จนถึงปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอน ชั้นอนุบาล ๑ อนุบาล ๒ รวม ๒ ห้อง ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รวม ๘ ห้อง

                พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนบิ๊กซี ๒๓ เป็นอาคาร ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง พร้อมห้องสุขา ๔ ห้อง จากมูลนิธิบิ๊กซี เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

                ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โรงเรียนวัดปากคลอง(ศุทธยาลัยอุทิศ) มีผู้บริหารโรงเรียน จำนวน ๑๕ ท่าน ปัจจุบันมีนายสุพจน์ หนองมีทรัพย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-21 09:17:57 น.

โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-409038 อีเมล์: watpakklong1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพจน์ หนองมีทรัพย์ โทรศัพท์: 032-409038 อีเมล์: pakkhong@petburi.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]