• พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • พันธกิจ

          ประสานความร่วมมือกับชุมชนร่วมจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นประเทศชาติ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-21 09:17:57 น.

โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-409038 อีเมล์: watpakklong1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพจน์ หนองมีทรัพย์ โทรศัพท์: 032-409038 อีเมล์: pakkhong@petburi.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]