• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                 โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ  เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนวัดโคมนาราม  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๖๕  โดยหลวงชำนาญนิกรกิจ  นายอำเภอบ้านแหลมในขณะนั้น  พร้อมด้วยนายน้อม  เศวตรุนทร์  เป็นศึกษาธิการอำเภอ  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดโคมนารามเป็นสถานที่เรียน   จัดการสอน  ๕  ชั้น เรียน  ตั้งแต่เตรียมประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   ปี พ.ศ. ๒๕๐๙  โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี    และย้ายมาตั้งในที่แห่งใหม่ซึ่งอยู่หมู่ที่ ๑    ตำบลบางแก้ว   เนื่องจากที่ตั้งวัดเดิมน้ำกัดเซาะ    และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดโคมนารามเป็นโรงเรียนบ้านบางแก้ว ( สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๔๔ )  ในปี ๒๕๑๐  โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน ๒๘๐,๐๐๐บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน
                 ปี พ.ศ. ๒๕๑๘  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
                 ปี พ.ศ. ๒๕๓๔  โรงเรียนได้รับอนุญาตเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต ๑  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ดังนี้

  ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
  1. นายเหยื้อน  ปลุกปลิ้ม ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๔๖๕ - ๒๔๘๐
  2. นายวินัย  พิทักษ์ ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๔๘๑ - ๒๕๑๒
  3. นายพิณ  อินพันทัง ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๒๕
  4. นายสมเกียรติ  อนุกูล อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๓๓
  5. นายวินัย  คุ้มครอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๔๓
  6. นายสุวัฒน์  จิรประเสริฐวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๒
  7. นายบำรุง  ม่วงไหมทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙
  8. นายไพฑูรย์  เลียบวัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
  9. นางวรรณา  บัวทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน


   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-23 11:03:43 น.

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-405020 อีเมล์: banbangkaew@petbuir.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวญาณิศา สัมมาขันธ์ โทรศัพท์: 0837596701 อีเมล์: yanisasum.29@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]