• แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
 • แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
  (Open Data Integrity and Transparentcy Assessment: OIT)

  สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี
  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

  ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ดูข้อมูล
  ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  O1  โครงสร้าง - แผนผังแสดงโครงสร้างการบริหารงาน
  - การแบ่งส่วนงานภายใน ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
    กลุ่มบริหารงานงบประมารณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่ม
    บริหารงานทั่วไป
  O2  ข้อมูลผู้บริหาร - ชื่อ-นามสกุล / รูปถ่าย / ตำแหน่ง / วุฒิการศึกษา /
    วันที่ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ / ช่องทางการติดต่อ
  O3  อำนาจหน้าที่ - ข้อมูลอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
  O4  แผนยุทธศาสตร์  หรือแผนพัฒนา
   สถานศึกษา
  - แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  O5  ข้อมูลการติดต่อ - ประกอบด้วยที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์ / หมายเลขโทรสาร /
    E-mail / แผนที่ตั้งสถานศึกษา
  O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
  - พรบ.กระทรวงศึกษาธิการ
  - กฎหมายอื่นๆ
  O7  ข่าวประชาสัมพันธ์ - เว็บไซต์โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ www.banbangkaew.com
  O8  Q&A - Google Form: ติดต่อสอบถาม / แจ้งเรื่องร้องเรียน /
    แสดงความคิดเห็น
  O9  Social Network - เพจ Facebook: โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ สพป.เพชรบุรี เขต 1
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  O10  แผนการดำเนินงานประจำปี - แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
  - แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
    ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  CLICK!!
  CLICK!!

   
  O11  รายงานการกำกับ ติดตามการ
   ดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
    โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
  O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment        Report: SAR) ปีการศึกษา 2562
  - รายงานผลการบริหารจัดการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
  CLICK!!

  CLICK!!
  O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - คู่มือการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย
  O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ - คู่มือการรับนักเรียน / การขอย้ายเข้าเรียน / การขอย้ายออกนักเรียน
    การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน / การขอลาออก / การขอเทียบโอน
    ผลการเรียน / การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา / การขอใช้
    อาคารสถานที่
  O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ - สติติการให้บริการ พ.ศ.2563
  O16  รายงานผลการสำรวจความ
   พึงพอใจการให้บริการ
  - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2562
  O17  E-Service - E-SERVICE สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
  - E-SERVICE สำหรับประชาชน
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   ประจำปี
  - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
  O19  รายงานการกำกับติดตามการ
   ใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
    โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
  O20  รายงานผลการใช้จ่าย
   งบประมาณประจำปี
  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
  O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   หรือแผนการจัดหาพัสดุ
  - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
    โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
  O22  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
   จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   
  O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
   การจัดหาพัสดุรายเดือน
   
  O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
   การจัดซื้อพัสดุประจำปี
  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O25  นโยบายการบริหารทรัพยากร
   บุคคล
  - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O26  การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล
  - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
   ทรัพยากรบุคคล
  - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนา
   ทรัพยากรบุคคลประจำปี
  - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในสถานศึกษา
  O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
   ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
   มิชอบ
  - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
   การทุจริตและประพฤติมิชอบ
  - Google Form: ติดต่อสอบถาม / แจ้งเรื่องร้องเรียน / 
    แสดงความคิดเห็น
  O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
   ทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    ประจำปี 2563
  O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น - Google Form: ติดต่อสอบถาม / แจ้งเรื่องร้องเรียน / 
    แสดงความคิดเห็น
  O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
    วันที่ 30 มิถุนายน 2563
  - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการ
    ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563  วันที่ 27 สิงหาคม 2563
  ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - การมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ
    ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
  O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   ประจำปี
  - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ตามภาระหน้าที่
    ของงาน 4 ฝ่าย
  O37  การดำเนินการเพื่อจัดการ
   ความเสี่ยงการทุจริต
  - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2563
  O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
  O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   ประจำปี
   
  O40  รายงานการกำกับติดตามการ
   ดำเนินการป้องกันการทุจริต
   ประจำปีรอบ 6 เดือน
   
  O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
   การทุจริตประจำปี
  - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
   ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     
  O43  การดำเนินการตามมาตรการ
   ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   ในหน่วยงาน
     
         

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-23 11:03:43 น.

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-405020 อีเมล์: banbangkaew@petbuir.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวญาณิศา สัมมาขันธ์ โทรศัพท์: 0837596701 อีเมล์: yanisasum.29@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]