โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • พันธกิจ
              1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
              2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษามีศักยภาพเป็นพลโลก ภายใต้แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
              3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้จัดการเรียนกาสอนเป็นมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความมีคุณภาพและจริยธรรม โดยน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
              4. ส่งเสริมพัฒนาการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมมให้หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนด้วยแหล่งเรียนรู้ที่เป็นคุณ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
                  พอเพียง
              5. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม ให้โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาที่สำคัญด้านคุณภาพ โอกาส ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิดตาม
                  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าหมาย
              1.ด้านระบบบริหารและการจัดการศึกษา เร่งรัดปรับปรุงระบบบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-2561)
              2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรทุกรายวิชาให้สอดคล้องกับนโยบายสพฐ.และเหมาะสมกับท้องถิ่น สร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับสู่มาตรฐานสากล
              3. ด้านบุคลากร พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล การทำงานมีระบบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
              4. ด้านอาคารสถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม พัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
              5. ด้านการมีส่วนร่วม ด้วยการกระจายอำนายโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบบการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ภาพแห่งความสำเร็จที่ว่า "โรงเรียนน่าอยู่ ครูดี นักเรียนมีคุณภาพ คุณธรรม ชุมชนร่วมใจ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน" 

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 15:07:46 น.

โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 032481141 อีเมล์: info@blw.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ระเบียบ ขำคม โทรศัพท์: 0894124655 อีเมล์: krudha@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]