โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์

   

   

                                     ปี พ.ศ.  2517  ราษฎรหมู่ บ้านบางกระดาน และหมู่บ้านยางชุม (พื้นที่สีชมพูขณะนั้น)   

     พื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  ประสบปัญหาเรื่องการเดินทางไปเรียน

     หนังสือของบุตร หลาน ซึ่งต้องเดินทางไปเรียนยังโรงเรียนที่ห่างไกลจากหมู่บ้าน และต้องเดินทางข้าม

  ลำคลองกุยบุรี  ทำให้การเกิดความไม่สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ราษฎรในหมู่บ้านโดยการนำของนายประยุทธ   โพธิ์ทอง    จึงได้นำปัญหานี้ปรึกษากับหน่วยตำรวจตระเวนชายแดน      ซึ่งตั้งฐานปฏิบัติการอยู่บริเวณใกล้เคียงหมู่บ้าน  ขอจัดตั้งโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต   7  ขึ้น ในหมู่บ้าน  ซึ่งก็ได้รับการเห็นชอบด้วยดี    วันที่  17 พฤษภาคม  2517  จึงเริ่มเปิดทำการสอนเป็นครั้งแรก มีนักเรียนรวม 92 คน  ครูตำรวจตระเวนชายแดน 2 นาย  มี ส.ต.ต.  ฉกาจ  จันทร์นุ่ม  เป็นครูใหญ่คนแรก ให้ชื่อว่า  “โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง ต.ช.ด.สงเคราะห์ ”  อาคารเรียนเป็นอาคาชั่วคราว ทำด้วยไม้ไผ่ หลังคามุงจากปลูกสร้างในที่ดินบริจาคของ นายประยุทธ     โพธิ์ทอง

                                   วันที่   14     มิถุนายน    2517  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต  7   ได้จัดส่ง   

      ครู  ต.ช.ด.   พลฯธวัชชัย     ปานชื่น  ครูช่วยสอน  2 คน  คือ  นางสาวจิตรธิมา    เปี่ยมพอดี  และนางสาว

      จรรยงค์  ธรรมรงค์ฤทธิ์ มาเป็นครูประจำการ พร้อมแต่งตั้ง พลฯ วิเชียร พูลเหลือ เป็นครูใหญ่แทน ส.ต.ต.  

      ฉกาจ  จันทร์นุ่ม  ต่อมามีนักเรียนเพิ่มขึ้น  อาคารที่มีอยู่ไม่เพียงพอ  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 

      เขต   7   จึงได้รายงานและนำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

      ชนนี      ซึ่งพระองค์ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์  จำนวน  70,000  บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน    

     นอกจากนี้ นายและนางเอิล  ฟุลเลอร์ ซึ่งเป็นพระสหายของพระองค์ได้ร่วมทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จ

     พระราชกุศลในครั้งนี้ด้วย   

                                วันที่    5   มีนาคม    2518  เริ่มก่อสร้าง โดยได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วน

    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และประชาชนได้ร่วมบริจาคเงิน    แรงงาน ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ   คิดเป็นเงิน

    ทั้งสิ้น  227,215  บาท   เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่    30    มิถุนายน 2518  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ

    ศรีนครินทราบรมราชชนนี   เสด็จมากระทำพิธีเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ    เมื่อวันที่   20   กันยายน 

   2518  และทรงพระราชทานชื่อโรงเรียน ว่า “โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์” ตามชื่อพระสหายผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินร่วมสร้างอาคารเรียนในครั้งนี้ 

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:36:36 น.

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: dema_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสนิท มิตพันธ์ โทรศัพท์: 087-0800668 อีเมล์: sopon_2497@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]