โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • กรรมการสถานศึกษา

  1.  นายจวน  เอี่ยมเนตร                 ประานกรรมการสถานศึกษา

  2.  พระครูสุวิบูลบรรพต                  การผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  3.  นายสัมพันธ์  พักกะสินธุ์             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  4.  นางวิรัลพัชร์  เชื้อวงศ์สกุล          กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  5.  นายสำราญ  แพทย์พันธ์             กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6.  นางลำยวน  เกตุอุดม                 กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  7.  นางสุคนธรส  ขวัญอ่อน              กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  8.  นางเอื้อมพร  สงวนวงษ์              กรรมการผู้แทนครู

  9.  นางสาวจิตติมา  เทียมเทศ          กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-30 12:13:59 น.

โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-3290-0121 อีเมล์: nongtayen@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ศิริลดา ช่วยศรีนวล โทรศัพท์: 032900121 อีเมล์: nty.school@nty.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]