โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •          พันธกิจ

                     1.พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา

                     2.จัดสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้         

                     3.พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีและการสื่อสาร

  ภาษาต่างประเทศ

                     4.พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย

                     5.พัฒนานำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

                     6.พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

   

  เป้าหมาย

                               1.บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้

                               2.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้

                               3.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีและการสื่อสารภาษาต่างประเทศ

                               4.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย

                               5.ผู้เรียนสามารถนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

                               6.ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-30 12:13:59 น.

โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-3290-0121 อีเมล์: nongtayen@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ศิริลดา ช่วยศรีนวล โทรศัพท์: 032900121 อีเมล์: nty.school@nty.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]