โรงเรียนบ้านหนองกา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านหนองกา

   

              โรงเรียนบ้านหนองกา  สังกัดสำนักงานการศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่หมู่ที่  7   ตำบลปราณบุรี  อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่  6

             โรงเรียนตั้งครั้งแรก  เมื่อวันที่ 1  พฤษภาคม พ.ศ. 2480  โดยอาศัยศาลากลางหมู่บ้านหนองกา เป็นสถานที่สำหรับเรียนชั่วคราว ต่อมาผู้ใหญ่พริ้ม สุขอิ่ม  ผู้ใหญ่บ้านขณะนั้น พร้อมด้วยชาวบ้านได้ไปร้องขอให้ทางราชการจัดตั้งโรงเรียนถาวรให้ และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนถาวรได้     โดยได้รับบริจาคที่ดินในการสร้างโรงเรียนจาก นางหลี    ก้อนเมฆ   จำนวน  6  ไร่  1  งาน    ลักษณะอาคารเรียนสร้างเป็นอาคารไม้    เสาไม้ ฝาขัดแตะไม้ไผ่ หลังคามุงหญ้าคา    ปัจจุบันที่ดินแปลงนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์     เนื่องจากโรงเรียนย้ายมาอยู่ที่ดินแปลงใหม่     เมื่อทำการสร้างเป็นที่เรียบร้อยทางราชการได้แต่งตั้ง  นายสมบุญ   ศิริกุล    มาเป็นครูใหญ่คนแรก (ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  มีเอกสารสิทธิ์ ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ  สค.1  เมื่อ  วันที่  23    พฤษภาคม  2480  เลขที่  29 )

                  - พ.ศ.  2499  ได้งบประมาณก่อสร้าง  จำนวน   5,000     บาท   ทำการเปลี่ยนไม้โครงสร้างหลังคาเป็นไม้แปร และมุงด้วยสังกะสี เป็นอาคารเรียนแบบ  001

                  - พ.ศ.  2500  ได้รับอนุมัติงบประมาณ อีกจำนวน  5,000  บาท   เพื่อซื้อกระดานปูพื้น เปลี่ยนฝาขัดแตะเป็นฝากระดานไม้  จำนวน  1  ห้องเรียน

                  -พ.ศ. 2502  ย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่ดินแปลงใหม่คือที่อยู่ปัจจุบัน  โดยความเห็นชองของคนส่วนใหญ่เนื่องจากที่ดินแปลงใหม่อยู่ติดกับถนน  รพ.ปราณบุรี – พุน้อย  สะดวกแก่การเดินทางและการติดต่อ  ที่ดินแปลงใหม่มีเนื้อที่  10  ไร่  3  งาน  โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคร่วมกัน  3  เจ้าของ คือ

  1.             นายกมล  นางเปลื้อง  แสงกล้า

  2.             นายไสว   นางเอื้อน    ผิวขำ

  3.             นายสุ่ม     นางแป้น    คงกะเรียน

  ที่ตั้งโรงเรียนแปลงเก่าอยู่กลางหมู่บ้านหนองกา เป็นทางผ่านของฝูงวัวและควาย สร้างความยุ่งยากในที่จะปรับปรุง  ชาวบ้านจึงรวมพลังกันหามโรงเรียนทั้งหลังมาปลูกในที่ดินแปลงใหม่ เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  พ.ศ.  2502  มี นายโชติ  ยี่รงค์ เป็นครูใหญ่ ได้รับงบประมาณ  10,000 บาท  จากผู้แทนราษฎร  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ทางราชการจึงเปิดให้มีการประมูลการก่อสร้างโดยใช้วัสดุเก่า    ร่วมด้วยโรงเรียนการช่างประจวบคีรีขันธ์   เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง

           - พ.ศ. 2505  นายจรัส   จินดามณี  เป็นครูใหญ่  ได้ร่วมมือกับชาวบ้านหนองกาในการพัฒนาโรงเรียน  ทำให้หมู่บ้านก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน

          -พ.ศ. 2514  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 002  ขนาด  6Î9 จำนวน  4  ห้องเรียน  1  หลัง

         -พ.ศ. 2521   กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ โดยใช้ประกาศหลักสูตรประถมศึกษา2521

        โดยให้โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรใหม่ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 –6  และได้รับงบประมาณ

         ก่อสร้างโรงฝึกงาน  1 หลัง                

  -     พ.ศ. 2523  ได้มีกฏหมายโอนโรงเรียนประชาบาล  สังกัดสำนักงานคระกรรมการการประถมศึกษา

                        แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

  -     พ.ศ. 2525   ได้รื้ออาคารเรียนแบบ  001 และได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  017  ก.

                        ลักษณะอาคารเป็นอาคาร  2  ชั้น  4  ห้องเรียน 

  -     พ.ศ. 2529   ได้เปิดทำการสอนอนุบาล-เด็กเล็ก

  -     พ.ศ. 2530   นายสมชาย  ทองจำรัส ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โดยย้ายมาจากโรงเรียนบ้านเขาโป่ง                

  -     พ.ศ. 2531  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช  2521(ฉบับปรับปรุง

          พ.ศ. 2533 )  และในปีนี้ได้เปิดสอนชั้นอนุบาล  1 และอนุบาล 2

  -     พ.ศ. 2533  ได้งบประมาณก่อสร้างต่อเติมชั้นล่าง อาคารเรียน 017 ก.จำนวน 4 ห้องเรียน

  -     พ.ศ. 2533  ได้รับงบประมาณสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก  3  ด้าน และลวดหนามอีก 1 ด้าน

  -     พ.ศ. 2537  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ  002/4  และโรงอาหาร

  -     พ.ศ. 2540  โรงเรียนได้เปิดสอนชั้นอนุบาล  3  ขวบ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

  -     พ.ศ. 2541  ได้รับงบประมาณในการทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันตามโครงการปฏิบัติการศึกษาของ

                       กระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมทั้งงบประสบภัยทางธรรมชาติ

  -     พ.ศ. 2542  ได้รับงบประมาณในการจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องวิทยาศาสตร์ตามโครงการ

                       โรงเรียนปฏิรูป

  -     พ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณในการสร้างส้วม…………………………………

  -     พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณในการสร้างส้วม…………………………………

                     

            ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่จัดตั้งโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน  จำนวน  15  คน  สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบันคือนายปัญญา  ลิ้มเทียมรัตน์  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7  ตุลาคม   2548

            ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองกา  มีพื้นที่   11ไร่  1งาน  81  ตารางวา  มีอาคารเรียน  2  หลัง  12  ห้องเรียน  ส้วม  2  หลัง ( สร้างเอง  1  หลัง )  จำนวน  7  ที่นั่ง  อาคารเอนกประสงค์  1  หลัง  เรือนเพาะชำ  1  หลัง 

            จำนวนนักเรียน 97  คนเปิดทำการสอน 8  ห้องเรียน  จำนวนครู 9  คน  และนักการภารโรง  1  คน

            ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่   หมู่ที่  7   ตำบลปราณบุรี   อำเภอปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    ห่างจากที่ว่าการอำเภอปราณบุรี 7  กิโลเมตร  และห่างจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2    13   กิโลเมตร

  ขนาดพื้นที่   โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งสิ้น  11   ไร่   1    งาน     81    ตารางวา

  สีประจำโรงเรียน

  “  ม่วง     ขาว   ”

  อักษรย่อโรงเรียน

  “  น.ก. ”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:34 น.

โรงเรียนบ้านหนองกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-3262-3356 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเกษราภรณ์ แต่ผลประเสริฐ โทรศัพท์: 032-623356 อีเมล์: mayota564@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]