โรงเรียนบ้านหนองกา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  พันธกิจ (MISSION)

   

  1.        ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน

  2.        จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

  3.         ส่งเสริมวินัย คุณธรรม   และมีจิตสาธารณะ

  4.        ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

  5.        สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน

  6.        ส่งเสริมให้นักเรียนประกอบอาชีพอย่างสุจริต และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

  เป้าประสงค์ (GOAL)

   

  1.

  ประชากรที่อยู่ในวัยเรียนในเขตบริการของโรงเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันทั่วถึง

  2.

  นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติสูงกว่าร้อยละ 50

  3.

  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีความสำนึกในความเป็นชาติไทยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตอาสา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  4. 

  ครูได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละระดับและประเภท การศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  6.

  สถานศึกษาได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน  คุณภาพการศึกษา ( สมศ.)มากกว่าร้อยละ 85

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:34 น.

โรงเรียนบ้านหนองกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-3262-3356 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเกษราภรณ์ แต่ผลประเสริฐ โทรศัพท์: 032-623356 อีเมล์: mayota564@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]