โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ           1.จัดการศึกษาปฐมวัยให้เด็กวัย 4 – 6 ปี  อย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

                    2.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เด็กวัยย่างเข้าปีที่ 7 – 16 ปี อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

                     3.สร้างจิตสำนึก รักความเป็นไทยและพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าประสงค์     1. ให้บริการการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง

                             2.นักเรียนทุกคนมีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

                             3.นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมตามลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา

                             4.นักเรียนทุกคนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสนุข

                     5.นักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกรักความเป็นไทยและมีพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:31:04 น.

โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-3257-5168 อีเมล์: Bannongpranpuk2017@gmail
เว็บมาสเตอร์:: วรุฒน์ ม่วงนาค โทรศัพท์: 0907856574 อีเมล์: warut.npru@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]