• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ

  1.  รับผิดชอบดำเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

  2. พัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพพลานามัยดีตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ รักการออกกำลังกาย  รักการทำงาน คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาได้อย่างสันติสุข  มีความรู้ความสามารถตามสมควรแก่วัยและมีคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนา มีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา สิ่งแวดล้อม รักอาชีพสุจริต สืบทอดภูมิปัญญา ร่วมรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่บ้านเมือง

  4. พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมปัจจุบัน

                  5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิ์ภาพ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

   

  เป้าประสงค์

  1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จากการทดสอบระดับชาติ  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดทั้งระดับโรงเรียนและเขตพื้นที่
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ  สามารถพัฒนาหลักสูตรและนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก  ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
  3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาแบบการมีส่วนร่วม  และสร้างระบบเครือข่าย
  4. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  5. นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยทั้งกายและใจที่แข็งแรงสมบูรณ์

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:40:29 น.

โรงเรียนบ้านทับใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 032828089 อีเมล์: bantubtai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เทพรักษ์ ถาวรนันท์ โทรศัพท์: 0632412141 อีเมล์: kigz_thaworanan@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]