• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ  “เป็นคนดี มีสุขภาพดี มีความรู้ อยู่อย่างพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี ตามแนวทางวิถีพุทธ”

                                  ปรัชญาของโรงเรียน  คือ  “ ใฝ่ศึกษา  รู้หน้าที่  มีคุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ ”

                                  คติพจน์ของโรงเรียน  คือ  “ การศึกษาดี  มีวินัย  กีฬาเด่น  เคารพครู  รู้คุณคน ”

                                  จากปรัชญาและคติพจน์  ดังกล่าว  ทางโรงเรียนมุ่งที่จะประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้เยาวชนของชาติ  โดยพัฒนาทั้งด้านวิชาการควบคู่กับการอบรมปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐาน  เพื่อเด็กจะได้เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นคนดีของสังคม  เพียบพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม  สมดังคำที่ว่า  “ ความรู้ส่องสติปัญญา  คุณธรรมส่องจิตใจ ”  และสอดคล้องกับนโยบายของการศึกษาของรัฐและพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติที่มุ่งหวังให้การศึกษาช่วยพัฒนาตนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุข

                                  สีประจำโรงเรียน  คือ  เขียว -  เหลือง

                                  สีเขียว  หมายถึง  ความร่มรื่น  อุดมด้วยวิชาความรู้

                                  สีเหลือง  หมายถึง  ความผุดผ่องที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:40:29 น.

โรงเรียนบ้านทับใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 032828089 อีเมล์: bantubtai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เทพรักษ์ ถาวรนันท์ โทรศัพท์: 0632412141 อีเมล์: kigz_thaworanan@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]