โรงเรียนบ้านวังข่อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •   

  โรงเรียน บ้านวังข่อย ตั้งอยู่หมู่บ้านวังข่อยหมู่ที่ 4 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านห้วยมงคลก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2520 จากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านวังข่อย และชาวบ้านปุ่มมะค่าโดยการนำของนายแหว่ว เอี่ยมศิริ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ได้ช่วยกันจัดหาวัสดุในการก่อสร้างอาคารชั่วคราวขนาดกว้าง 9.0 เมตร ยาว 15.0 เมตร เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2520 มีนักเรียนทั้งสิ้น 84 คน ชาย 38 คน หญิง 46 คน มีนายวิชัย ทองเกลี้ยง ครูโรงเรียนบ้านหนองขอนมารักษาการแทนในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาหมวดการศึกษาอำเภอหัวหิน เห็นว่าที่ตั้งโรงเรียนอยู่ห่างจากถนนเกินไป จึงให้โรงเรียนแลกเปลี่ยนที่ดินกับชาวบ้าน แล้วสร้างโรงเรียนขึ้นมาใหม่เป็นอาคารชั่วคราวโดยขอความร่วมมือจากศูนย์การ ทหารราบค่ายธนะรัชต์ปราณบุรี ขอรถมาปรับที่ดินและมีชาวบ้านร่วมด้วย 6 คันใช้เวลาในการปรับปรุงพื้นที่ 7 วัน ได้ทำพิธีเปิดอาคารใหม่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 โดยมีหัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอหัวหินมาเป็นประธานในพิธี

              เมื่อ พ.ศ. 2521 ทางราชการ ได้กำหนดให้โรงเรียนที่เปิดใหม่ต้องมีเนื้อที่อย่างน้อย 10 ไร่ขึ้นไป ผู้ใหญ่แหว่ว เอี่ยมศิริและชาวบ้านรวบรวมเงินซื้อให้อีก 3 ไร่ และได้ติดต่อกับบริษัทสัปปะรดกระป๋องไทย (ไต้หวัน)สร้างอาคารเรียนให้อีก 1 หลัง มีจำนวนห้องเรียน 4 ห้อง ตัวอาคารมีขนาดกว้าง 8.5 เมตรยาว 36 เมตรทางราชการได้ส่งนางจรรยา ส้มเขียวหวาน มาเป็นครูใหญ่แทนนายวิชัย ทองเกลี้ยง ซึ่งย้ายกลับโรงเรียนเดิม

             ปี พ.ศ. 2522 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนให้ 1 หลัง 5 ห้องเรียน เป็นอาคารแบบ ป.1 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) พร้อมสร้างบ้านพักครูตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวงเงิน 85,000 บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

            ปี พ.ศ. 2525 นายสำเภา ประจวบเหมาะ สมาชิกสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้บริจาคทรัพย์ สร้างบ่อน้ำบาดาล เป็นเงิน 45,000 บาท(สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)และซื้อคอนกรีต 48,250 บาท(สี่หมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

            ปี พ.ศ. 2526 ได้งบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 202 / 26 เป็นเงิน 200,000 บาท(สองแสนบาทถ้วน) และส้วมแบบ สปช. 601/26 เป็นเงิน 40,000 บาท

            ปี พ.ศ. 2527 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 102 / 26 อีกหนึ่งหลัง จำนวน 2 ห้องเรียน เป็นเงิน 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

            ปี พ.ศ. 2528 ได้งบประมาณสร้างเรือนเพาะชำแบบ พ.1 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

            ปี พ.ศ.2529 ได้งบประมาณติดตั้งไฟฟ้าโรงเรียนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2531 ทางราชการส่งนายประยูร คล้ายจำลอง มาเป็นอาจารย์ใหญ่แทนนายนิเซะ มะกาเจ

            ปี พ.ศ. 2532 กำนันแหว่ว เอี่ยมศิริ พร้อมคณะได้จัดสร้างหอถังน้ำประปาโรงเรียนตามแบบของกรมอนามัยซึ่งมีถังเป็น คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ที่

            ปี พ.ศ. 2533 ได้งบประมาณสร้างถังน้ำฝน แบบ ฝ.30 พิเศษ จำนวน 1 ที่ 3 ถัง เป็นเงิน 48,500 บาท (สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2533

            เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2534 บริษัทมาเจสติค ครีกคันทรีคลับได้มาให้ความอนุเคราะห์บริจาคห้องสมุดตามโครงการห้องสมุดคิด เป็นมูลค่า 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสร้างและได้รับมอบหมายโดยตัวแทน นายอำเภอจากบริษัทเรียบร้อยเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2538

            ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2536 ได้สร้างโรงเก็บรถนักเรียน โดยการนำของนางรัตนาภรณ์ เพิ่มยศ ซึ่งได้รับความอุปการะจากบริษัทเดอะมาเจสติกครีกและนางบุศรา เถาลิโป้ สร้างเตาเผาขยะบริจาคให้แก่ทางโรงเรียน 1 ที่ โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของทางราชการทั้งสองรายการ นายแหว่ว เอี่ยมศิริ กำนันตำบลทับใต้และบริษัทเดอะมาเจสติกครีก นำดินมาถมสนามให้แก่ทางโรงเรียนพร้อมปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยและใช้การได้ดี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2538 นายอมรรัตน์ ม่วงสกุล ได้บริจาคโรงอาหารให้ 1 หลัง เป็นคอนกรีตโครงเหล็ก เป็นเงินค่าก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

            เมื่อปี 2548 โรงแรมฮิลตันได้บริจาคเงินจำนวน 115,000 บาท เพื่อสร้างอาคารห้องสมุดให้แก่โรงเรียนจำนวน 1 หลัง และส้วม จำนวน 1 หลัง มี 3 ห้อง และทำการทาสีอาคารเรียนที่ 1 พร้อมบริจาคอาหารและเครื่องเขียนจำนวน หนึ่ง

            เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2549 ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดสร้าง โรงเก็บรถครูจำนวน 1 หลัง โดยจัดหางบประมาณมาเอง ประมาณ 10,000 บาท

           ปี 2550 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านวังข่อยและชุมชนพร้อมคณะครู

  ได้จัดสร้างโรงจอดรถให้โรงเรียน  1  หลัง   เป็นเงิน  20,000  บาท

                  ปี 2551  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านวังข่อยและชุมชนได้จัด

  ทอดผ้าป่าการศึกษา   ได้เงินจำนวน  100,000  บาท  แล้วนำเงินไปสร้างกำแพงโรงเรียนจนเสร็จเรียบร้อย

                  ปี 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้   ได้ขอห้องเรียนเพื่อเปิดศูนย์เด็กเล็ก 3 ขวบ 

  1 ห้องเรียน  โดยส่งผู้ดูแลเด็กเล็กจำนวน  2  คน 

  ปีการศึกษา  2552 โรงเรียนได้ปูกระเบื้องอีก 5 ห้อง คือ ห้องพยาบาล ห้อง ป.1 -3 และห้องพิเศษ โดยใช้งบประมาณในการจัดงานโรงเรียนประจำปี

                          ปีการศึกษา 2553 บริษัท อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย จำกัด โดยโครงการพัฒนาชุมชนโรงเรียนของหนูได้ให้ความอนุเคราะห์ปรับปรุงอาคารเรียนที่ 2 เปลี่ยนฝ้า เพดาน 3 ห้องเรียน ได้แก่ ห้องสื่อ ห้องเรียนแหล่งเรียนรู้ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน ตารางเมตร (เหมาค่าแรงและค่าอุปกรณ์ ทาสีฝ้า สีขาวจำนวน 162 ตารางเมตร เปลี่ยนรางน้ำฝนความยาว 60 เมตร มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม - 16 กันยายน 2553

                  ปีการศึกษา 2554 ได้ทำประตูเปิด-ปิด  หน้าโรงเรียน จำนวน 1 ชุด โดยใช้เงินในการจัดงานโรงเรียน

                  ปีการศึกษา 2554 ได้รับความอนุเคราะห์ จากคุณ Mario  และคุณอ้อน  จัดทำห้องเก็บเครื่องกรองน้ำ

  พร้อมเครื่องกรองน้ำให้โรงเรียนจำนวน 1 ชุด

                  ปีการศึกษา 2555 ปูกระเบื้อง ห้องคอมพิวเตอร์และได้รับคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด

                  ปีการศึกษา 2556สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียน งบประมาณ ก่อสร้าง 254,000

                  ปีการศึกษา 2557 ซ่อมแซม ฝาผนังอาคารเรียน แบบ ป1จ (2522) งบประมาณ 100,000

                  ปีการศึกษา 2558 ปูกระเบื้อง อาคารเรียน แบบ ป1 จ งบประมาณ 247,500

                  ปีการศึกษา 2558 ซ่อมแซมฝาผนังอาคารแบบ ป1 จ (เพิ่มเติมจากปี การศึกษา 2557) งบประมาณ 100,000

               ปีการึกษา 2559 จัดทำก๊าชีวภาพ ไม่ีงบปรมาณ

  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านวังข่อยมีนักเรียนทั้งสิ้น  87 คน  ครูประจำการ  6  คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ช่างไม้ ช4  1  คน  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:34 น.

โรงเรียนบ้านวังข่อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 032640076 อีเมล์: banwangkhoil@banwangkhoi.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: รัชณี เสือเหลือง โทรศัพท์: 0819814027 อีเมล์: ratchanee16@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]