• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านเนินพยอม ตั้งอยู่  หมู่ที่  8  ตำบลหนองพลับ  (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น หมู่ที่ 2  ตำบล            

  บึงนคร)  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา     เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2522 ตรงกับวันจันทร์  แรม  7  ค่ำ เดือน  8 ปีมะแม     โดยผู้ใหญ่อ่วน  ท้วมอาจ  และนายเขียน  โวททวี  ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินรวม  10  ไร่  พร้อมด้วยประชาชนชาวบ้านเนินพยอม    ได้ร่วมกันบริจาควัสดุก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  1  หลัง  ขนาดกว้าง   5 เมตร  ยาว  17  เมตร หลังคามุงสังกะสี      มอบให้สำนักงาคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ   โดย  นายกอบชัย  ธนสารนันต์ 
  ผู้รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอหัวหิน  เป็นผู้ทำการเปิดโรงเรียน  โดยมี 
  นายปัญญา  วงษ์ชื่น  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  และดำเนินการจัดการเรียนการสอนอยู่เพียงคนเดียว   มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 จำนวน 64 คน

                                  ต่อมาในปี พ.ศ. 2524  มูลนิธิชูชีพ สนิท  พลอยน้อย  (ปราณบุรี)  ร่วมกับชาวบ้าน และผู้ปกครองนักเรียน บริจาคสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ให้อีก  1  หลัง  ขนาดกว้าง   8  เมตร   ยาว  28 เมตร   หลังคามุงสังกะสี  พื้นคอนกรีต (ไม่มีฝากั้น)  คิดเป็นมูลค่าจำนวนเงิน  165,000  บาท

                                  ปี พ.ศ. 2525  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร  1  หลัง  แบบ  ป.1จ.  ขนาด  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  520,000  บาท

                                  ปี พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง แบบ สปช. 301-2526  เป็นตึก คสล.2 ชั้น  2  ห้องนอน  เป็นเงินจำนวน  150,000 บาท

                                  ปี พ.ศ. 2526  ได้รับอนุมัติและมอบหมายให้เปิดขยายโรงเรียนสาขาบึงนคร  อีก 1  สาขา  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.6

                                                  ปี พ.ศ. 2527  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  1  หลัง  จำนวน  4  ที่  พร้อมที่ปัสสาวะ

  (แบบ สปช. 601 – 2526)  เป็นเงินจำนวน  40,000  บาท

                                                  ปี พ.ศ. 2528  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ สปช. 202 – 2526  จำนวน  1  หลัง   ขนาดกว้าง  10   เมตร  ยาว  12  เมตร  เป็นเงินจำนวน  200,000  บาท

                                                  ปี พ.ศ. 2528  ได้รับงบประมาณ  สร้างถังเก็บน้ำซีเมนต์แบบ ฝ.30 (พิเศษ) 1 ชุด  ความจุเก็บน้ำได้  30  ลบ.ม.  เป็นเงินจำนวน  30,000  บาท

                                                  ปี  พ.ศ. 2529  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  1  หลัง  แบบ สปช. 102 – 2526  จำนวน  2 ห้องเรียน  เป็นเงินจำนวน  280,000  บาท

                                                  ปี พ.ศ. 2529  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  1  หลัง  จำนวน  4  ที่  พร้อมที่ปัสสาวะ  (แบบ สปช.601 – 2526)   เป็นเงินจำนวน  40,000  บาท โดยสร้างที่โรงเรียนสาขาบึงนคร

                                                  ปี พ.ศ. 2530  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  1  หลัง  แบบ สปช.  102 – 2526  จำนวน  3  ห้องเรียน  (สร้างที่โรงเรียนสาขาบึงนคร)

                               ปี พ.ศ. 2531  ได้รับอนุมัติให้เปิดขยายโรงเรียนบ้านหนองหินในอีก  1  สาขา  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น  ป.1 – ป.6

                          ปี พ.ศ. 2531  ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำซีเมนต์  แบบ ฝ.30 (พิเศษ)  1  ชุด  ความจุเก็บน้ำได้  30  ลบ.ม.  เป็นเงินจำนวน  40,000  บาท  (สร้างที่โรงเรียนสาขาบึงนคร)

                                  ปี พ.ศ. 2533  ได้รับงบประมาณรื้อย้ายบ้านพักครูแบบองค์การ  จากโรงเรียนบ้านหนองตะเภาจำนวน  100,000  บาท

                                  ปี พ.ศ. 2533  ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ  แบบ  พ.1  ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  6  เมตร  เป็นจำนวนเงิน  15,000  บาท

                                  ปี พ.ศ. 2535  ได้รับงบประมาณรื้อย้ายบ้านพักครูแบบองค์การ  จากโรงเรียนบ้านเนินตะเคียนมาสร้างใหม่ที่โรงเรียนสาขาบึงนคร  1  หลัง  เป็นเงินจำนวน  50,000  บาท

                                                  ปี พ.ศ. 2535  ได้รับความเห็นชอบ    ให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ชั้น ม.1 – ม.3)  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

                                                  ปี พ.ศ. 2536  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ สปช. 301-2526  เป็นตึก คสล.  2  ชั้น  2  ห้องนอน  เป็นเงินจำนวน  280,000  บาท

                                                  ปี พ.ศ. 2536  ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร แบบ สปช. 101 – 2526  อีก  1  หลัง 

  ขนาด  4  ห้องเรียน ยกพื้นใต้ถุนโล่ง  เป็นเงินจำนวน  780,000  บาท

                                                  ปี  พ.ศ. 2536  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  (แบบ สปช. 601 – 2526) อีก  1  หลัง  จำนวน  2  ที่ พร้อมที่ปัสสาวะ  เป็นเงินจำนวน  45,000 บาท (สร้างที่โรงเรียนสาขาบึงนคร) 

                                                  ปี พ.ศ. 2539  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานโยธาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สร้างถังเก็บน้ำซีเมนต์  ขนาดความจุ  50  ลบ.ม.  จำนวน  1  ชุด  เป็นเงินจำนวน  200,000  บาท

                                                  ปี พ.ศ. 2539  ได้รับงบประมาณสร้างสนามกีฬาบาสเกตบอล  ขนาดกว้าง  15  เมตร  ยาว  28  เมตร  เป็นเงินจำนวน  128,000  บาท

                                                  ปี พ.ศ. 2540  ได้รับบริจาควัสดุก่อสร้างและแรงงาน จากนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตวังไกลกังวลหัวหิน สร้างอาคารห้องสมุด ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 7 เมตร  เป็นเงินจำนวน 231,089 บาท

                                                  ปี พ.ศ. 2540  โรงเรียนได้เปิดสอนชั้นอนุบาล  3  ขวบ  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา  ปีงบประมาณ  2540  ของกระทรวงศึกษาธิการ

                                                  ปี พ.ศ. 2542  ได้รับงบประมาณจากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ  สร้างถังน้ำซีเมนต์  แบบ ฝ.30 (พิเศษ)  ความจุ  30 ลบ.ม. เป็นเงินจำนวน  81,000  บาท

                                                  ปี พ.ศ. 2542 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะครู และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา  ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  9  เมตร  เป็นเงิน จำนวน  125,000  บาท

                                                  ปี พ.ศ. 2544  ได้ปรับปรุงโรงอาหาร  โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทเหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด  เป็นเงินจำนวน  73,190  บาท

                                                  ปี พ.ศ. 2544  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 601-2526  จำนวน  4  ที่  พร้อมที่ปัสสาวะ เป็นเงินจำนวน  110,000  บาท

                                                  ปี พ.ศ.  2545  ได้รับการสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์  พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ จากศูนย์พัฒนาและเผยแพร่พลังงานภูมิภาคจังหวัดราชบุรี  คิดเป็นเงินจำนวน  1.8 ล้านบาท

                                                  ปี พ.ศ.  2550  ข้าราชการตำรวจ สน.ดินแดง และ สน.โชคชัย ร่วมบริจาคปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั่วคราวหลังแรก ได้เปลี่ยนฝาผนัง,หลังคา และพื้นปูกระเบื้อง งบประมาณ 170,000 บาท

                                                  ปี พ.ศ.  2552   ได้งบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช 604-45 จำนวน 4 ห้องพร้อมที่ปัสสาวะ เป็นจำนวน 242,000 บาท

                                                  ปี พ.ศ.  2553    ได้รับการสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลส์พลังงานแสงอาทิตย์ และ  USO net ตามโครงการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า

                                                  ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริมจัดตั้งโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน  คือ นายปัญญา  วงษ์ชื่น  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่วันที่  30  ธันวาคม  2540

                                                  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเนินพยอม และสาขาบึงนคร  มีพื้นที่รวมจำนวน  22  ไร่  มีอาคารเรียน  4  หลัง  13  ห้องเรียน  อาคารอเนกประสงค์  1  หลัง  ส้วม  4  หลัง  14  ที่  โรงอาหาร  2  หลัง  (สร้างเอง)  ห้องสมุด  2  หลัง (สร้างเอง)   ร้านสหกรณ์  1  หลัง  (สร้างเอง)  สนามเด็กเล่น  2  แห่ง  เรือนเพาะชำ  1  หลัง  บ้านพักครู  5  หลัง  อาคารพยาบาล  1  หลัง  (สร้างเอง)

  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเนินพยอม  ตั้งอยู่   หมู่ที่  2    ตำบลบึงนคร    อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    พื้นที่ติดต่อใกล้กับบริเวณที่เขื่อนชลประทานปราณบุรี      อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ตามประกาศของกระทรวงการคลัง  พื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาสลับซับซ้อน  มีเขตบริการในพื้นที่  4  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่ 1 บ้านหนองหินใน  หมู่ที่ 2  บ้านเนินพยอม  หมู่ที่ 9  บ้านภูหลวง และมีสาขาบึงนคร    อยู่ในเขตบริการอีก  1  สาขา  ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่  5   ตำบลบึงนคร  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                                  1.  ทิศเหนือ                         ติดต่อกับทางสาธารณะและภูเขา

                                  2.  ทิศใต้                               ติดต่อกับลำห้วย

                                  3.  ทิศตะวันออก                 ติดต่อกับทางสาธารณะ

                                  4.  ทิศตะวันตก                    ติดต่อกับพื้นที่บ้าน นายต้น  นาคบุญ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:17:45 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางกัญญา โพธารส

 • นางสาวศรีวิจิตร เกิดวันสถิติการเข้าเยี่ยมชม

9,429
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเนินพยอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-3264-0074 อีเมล์: bannurnpayom@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัจฉญาภรณ์ ชูราศรี โทรศัพท์: 0628460303 อีเมล์: joylucky025@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]