• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านหนองพลับ

                  โรงเรียนบ้านหนองพลับ เลขที่ 514 หมู่ 2 ตำบลหนองพลับ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 11 ไร่ รับผิดชอบในเขตพื้นที่บริการ หมู่ 2 ตำบลหนองพลับ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                  โรงเรียนบ้านหนองพลับก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ.  2502  ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านหนองพลับ

   กับตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวรหัวหิน  โดยมีนายสุดใจ   ศรีสุวรรณ  ซึ่งชาวบ้านหนองพลับคนทั่วไป พร้อมทั้งตำรวจตระเวนชายแดนทุกคนให้ความเคารพนับถือ  เป็นผู้ติดต่อประสานงานในการก่อตั้งโรงเรียน  โดยกำลังพลจากตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวรหัวหินบริจาคเบี้ยเลี้ยงคนละ  1 วัน  เป็นค่าจัดซื้อสังกะสีมุงหลังคา  ชาวบ้านหนองพลับสละแรงงานปรับพื้นที่และก่อสร้างอาคารเรียน  ในเนื้อที่เริ่มแรก จำนวน  10 ไร่ ที่นายเชื้อ  เข็มเพชร  บริจาคให้  สร้างเป็นอาคารไม้ยกพื้นสูง 80 ซ.ม. ขนาด กว้าง 8  เมตร  ยาว 9  เมตร   และตั้งชื่ออาคารหลังนี้ว่า “ อาคารนเรศวรศรีสุวรรณ”   เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อ วันที่   18  พฤษภาคม   2502   เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4   มีนักเรียนทั้งหมด   18  คน โดย มีนายเจิม   กล่ำกล่อมจิตต์  เป็นครูผู้สอน และค่ายนเรศวรหัวหินได้ส่งตำรวจตระเวนชายแดนมาช่วยสอนอีก

   1 นาย   เป็นเวลา  2  ปี  

                  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ปีพ.ศ. 2514 โรงเรียนบ้านหนองพลับ เคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จ

  พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีเนื่องในวโรกาสที่ทั้งสองพระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลหนองพลับ และพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานอุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียนนำมาซึ่งความปลาบปลื้มยินดีแก่ครู นักเรียนและราษฎรชาวตำบลหนองพลับเป็นอย่างยิ่ง

                  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองพลับ  จัดการศึกษาก่อนเกณฑ์และตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชุนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:05:57 น.

โรงเรียนบ้านหนองพลับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-32528023 อีเมล์: bannongphab@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พลพรรธน์ พลสระคู โทรศัพท์: 0877218770 อีเมล์: rawin_popla@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]