• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม
  2. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  4. ประสานชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  5. สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องรักษ์สิ่งแวดล้อม
  6. ใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
  7. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์

  โรงเรียนบ้านหนองพลับ ได้กำหนดเป้าหมายไว้ดังนี้

  1. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. บุคลกรจัดการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การพัฒนาและการสืบสานประเพณี  วัฒนธรรม  โรงเรียนร่วมกับชุมชนบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  1. โรงเรียนร่วมกับชุมชนบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:05:57 น.

โรงเรียนบ้านหนองพลับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-32528023 อีเมล์: bannongphab@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พลพรรธน์ พลสระคู โทรศัพท์: 0877218770 อีเมล์: rawin_popla@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]