โรงเรียนอานันท์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  และมีทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ

  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่การเป็นครูมืออาชีพ

  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ  และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน

  4. ประสานงานกับผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  5. ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

  6. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้สู่ชุมชน

  7. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา

  เป้าหมายภาพรวมตามภารกิจหลัก

  1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป  และมีทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ

  2. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู  ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

  3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน

  4. ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  5. ครูใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

  6. นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่ชุมชน

  7. โรงเรียนร่วมกับชุมชนบริหารและจัดการศึกษาบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:49:44 น.

โรงเรียนอานันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-3264-0083 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอมรรัตน์ ข้อออ โทรศัพท์: 032826784 อีเมล์: ananschool@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]