• ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
 • ประวัติโรงเรียน
 • ชื่อโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด  ที่ตั้ง ๓๐๐  หมู่ ๘ ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย     จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รหัสไปรษณีย์  ๗๗๑๗๐  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โทรศัพท์ ๐๓๒ – ๖๔๐๐๔๒  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาล ถึง ระดับช่วงชั้นที่ ๓  มีเขตพื้นที่บริการ ๒ หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ ๘ , หมู่ ๙

                  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด  เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช  ๒๔๘๔   โดยความร่วมมือของประชาชนและทางราชการ ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนขึ้น  ๑  หลัง    เป็นอาคารเรียนแบบโรงลาน  สร้างด้วยไม้หลังคามุงจากไม่มีฝา สร้างในที่สาธารณะกลางหมู่บ้านเนื้อที่ ๑๕ ไร่ มีชื่อว่า   “ ตารวน ”   มีหม่อมราชวงศ์อำนวยพร  พฤษฎาภรณ์  เป็นครูใหญ่  ในปี พุทธศักราช  ๒๔๘๘  อาคารเรียนชำรุด ใช้ในการจัดการเรียนการสอนไม่ได้ ทางราชการจึงยุบและให้นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนบ้านห้วยสักซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ  ๔  กิโลเมตร   

  วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๒๘  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่งตั้ง นายวิชัย  ชัยคา  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 

  วันที่ ๑๒  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๓๐  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่งตั้ง  นายสุวัฒน์  ตรีหัตถ์    มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 

  วันที่ ๑๘  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๓๐  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่งตั้งนายบุญเสริม   สมภู่  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 

  วันที่ ๑๖  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๓๒  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่งตั้งนายสมศักดิ์  ทองถึก    มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ซึ่งในปีพุทธศักราช  ๒๕๓๔  โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่  ๖   และในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๐  โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ๙  ปี

  วันที่ ๒๘  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๘   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  แต่งตั้งนายบวร  วสุนธรารัตน์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

                  วันที่ ๒๐  เมษายน พุทธศักราช  ๒๕๕๒    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  แต่งตั้งนายประสงค์  กลิ่นบรม    มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  

                          วันที่ ๒๕  เมษายน พุทธศักราช  ๒๕๕๔    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  แต่งตั้งนายชโนวรรณ   สุทธิโยค    มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

                  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน พุทธศักราช   ๒๕๕๕   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  ๑  แต่งตั้งนายนัฐวุฒิ   แก้วศรี   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกำมะเสน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด  จนถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-30 14:09:30 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โทรศัพท์: 032640042 อีเมล์: banthungsiseadschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธงชัย ทะเลมอญ โทรศัพท์: 0828155958 อีเมล์: tech_40_2@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]