• ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION)

       1. พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพตามมาตราฐานการศึกษาชาติ และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

      3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม

      4. พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

      5. พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่อัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา

   

  เป้าประสงค์ (GOALS)

      1. ผู้เรียนมคุณภาพตามมาตรฐานการศึกาชาติ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

      2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

      3. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการและการจัดการศึกษาที่ดีและมีประสิทธิภาพ

      4. โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

      5. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่แข้มแข็ง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-30 14:09:30 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โทรศัพท์: 032640042 อีเมล์: banthungsiseadschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธงชัย ทะเลมอญ โทรศัพท์: 0828155958 อีเมล์: tech_40_2@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]